Wersja Archiwalna

Pogotowie Opiekuńcze

Siedziba
Adres: ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon/fax:

e-mail:


strona www

 

17 74 82 620

pogotowieo@wp.pl
 

www.pogotowieopiekuncze.org.pl

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jolanta Milewska
Siedziba: Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie
Telefon: 17 74 82 620
Godziny pracy: 730 – 1530
e-mail: pogotowieo@wp.pl

 

Kompetencje

  
  Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę
   
Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Pogotowie Opiekuńcze zostało powołane na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 17 września 1977 roku, Nr O.IV-0138/27/77, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ) oraz § 5 pkt 1 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 grudnia 1975 r. Nr DW4-II-515-1/75 w sprawie organizacji i zasad działania państwowych pogotowi opiekuńczych (Dz. U. MOiW nr 1/76).

 

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
  2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  5. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 
 
 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30

Druki do pobrania (DOC)

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 

Statut - forma prawna

 

Jednostak organizacyjna nie posiadająca

Pogotowie Opiekuńcze działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

 

 

Organizacja

 

Regulamin PO.pdf

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO.pdf

 

Bilans:

Bilans 2013 r.PO.pdf

Bilans 2012 r.PO.pdf

Bilans 2011.pdf

Bilans 2010.pdf

Bilans 2009 r..pdf

Budżet:

Plan wydatków 2014 r.PO.pdf

Plan wydatków 2013 r.PO.pdf

Plan wydatków 2012 r.PO.pdf

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Statut
nie dotyczy
Zadania i prowadzone sprawy

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką interwencyjną przeznaczoną dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia doraźnej całodobowej opieki.

Celem placówki interwencyjnej jest działanie na rzecz:

a) Powrotu dziecka do rodziny własnej,

b) umieszczenie go w zastępczej formie wychowania rodzinnego,

c) w odpowiedniej placówce ( socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej ).

  

1. Podstawowymi zadaniami placówki są:

a) Zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców znajdującemu się w sytuacji kryzysowej,

b) Przygotowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka, oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem,

c) Podejmowanie starań o umieszczenie dziecka w zastępczych formach wychowania rodzinnego lub odpowiednich placówkach opiekuńczo –wychowawczych albo w resocjalizacyjnych,

d) Działanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawach dotyczących umieszczania nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych na podstawie orzeczeń SR,

e) Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego.

2. Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnym) dziecka, sądami, placówkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi, ośrodkami adopcyjno –opiekuńczymi, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i instytucjami, w tym także charytatywnymi.

Tryb działania

Obowiązujące procedury w PO

1. Procedura przyjęcia małoletniego/nieletniego do placówki,

2. Procedura postępowania na okoliczność

3. ucieczki podopiecznego z placówki,

4. Procedura postępowania na okoliczność

5. powrotu z ucieczki podopiecznego, doprowadzonego przez funkcjonariusza Policji,

6. Procedura postępowania w przypadku zachorowań podopiecznych w placówce,

7. Procedura na okoliczność

8. odwiedzin podopiecznych placówki,

9. Procedura postępowania na okoliczność

10. przydzielania kieszonkowego podopiecznym przebywającym w placówce.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw odbywa się zgodnie obowiązującą w placówce instrukcją kancelaryjną.

Finanse

Wykaz majątku:

 

1. budynki

       - A

       - B

125.561,11

31.066,25

2. ogrodzenie siatkowe

3.057,28

3. podwórze i chodnik

54.449,82

4. komputery

34.220,34

5. ksero

4.622,80

6. trzon kuchenny

4.453,00

7. podgrzewacze wody

9.464,00

8. zmywarka

5.821,84

9. pralnica elektryczna

9.150,00

10. wirówka

11.407,00

11. modernizacja węzła ciepłowniczego

49.322,67

 

 

Opublikował(a): 19.03.2015 13:15, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym