Wersja Archiwalna

Pogotowie Opiekuńcze

Siedziba
Adres: ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów
Telefon: 017 74 82 620
Godziny pracy: całodobowo pracownicy administracji: 730-1530, pracownicy obsługi: 700-1500, blok żywieniowy: I zmiana- 600-1400, II zmiana-1130-1930, nauczyciele-wychowawcy 
Dyrektor
Imię i nazwisko: Jolanta Milewska
Siedziba: Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie
Telefon: 017 74 82 620
Kompetencje: Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę
Godziny pracy: 730 – 1530
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Pogotowie Opiekuńcze zostało powołane na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 17 września 1977 roku, Nr O.IV-0138/27/77, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ) oraz § 5 pkt 1 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 grudnia 1975 r. Nr DW4-II-515-1/75 w sprawie organizacji i zasad działania państwowych pogotowi opiekuńczych (Dz. U. MOiW nr 1/76).

 

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
  2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  4. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  6. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 
 
 
 

 

 

 

Struktura i regulamin organizacyjny

 

file/36872/Regulamin PO.pdf

file/36873/STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO.pdf

ico_pdf.gif

file/36876/Bilans 2011.pdf

file/36877/Bilans 2010.pdf

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Statut
nie dotyczy
Zadania i prowadzone sprawy

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką interwencyjną przeznaczoną dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia doraźnej całodobowej opieki.

Celem placówki interwencyjnej jest działanie na rzecz:

a) Powrotu dziecka do rodziny własnej,

b) umieszczenie go w zastępczej formie wychowania rodzinnego,

c) w odpowiedniej placówce ( socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej ).

  

1. Podstawowymi zadaniami placówki są:

a) Zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców znajdującemu się w sytuacji kryzysowej,

b) Przygotowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka, oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem,

c) Podejmowanie starań o umieszczenie dziecka w zastępczych formach wychowania rodzinnego lub odpowiednich placówkach opiekuńczo –wychowawczych albo w resocjalizacyjnych,

d) Działanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawach dotyczących umieszczania nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych na podstawie orzeczeń SR,

e) Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego.

2. Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnym) dziecka, sądami, placówkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi, ośrodkami adopcyjno –opiekuńczymi, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i instytucjami, w tym także charytatywnymi.

Tryb działania

Obowiązujące procedury w PO

1. Procedura przyjęcia małoletniego/nieletniego do placówki,

2. Procedura postępowania na okoliczność

3. ucieczki podopiecznego z placówki,

4. Procedura postępowania na okoliczność

5. powrotu z ucieczki podopiecznego, doprowadzonego przez funkcjonariusza Policji,

6. Procedura postępowania w przypadku zachorowań podopiecznych w placówce,

7. Procedura na okoliczność

8. odwiedzin podopiecznych placówki,

9. Procedura postępowania na okoliczność

10. przydzielania kieszonkowego podopiecznym przebywającym w placówce.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw odbywa się zgodnie obowiązującą w placówce instrukcją kancelaryjną.

Finanse

Wykaz majątku:

 

1. budynki

       - A

       - B

125.561,11

31.066,25

2. ogrodzenie siatkowe

3.057,28

3. podwórze i chodnik

54.449,82

4. komputery

34.220,34

5. ksero

4.622,80

6. trzon kuchenny

4.453,00

7. podgrzewacze wody

9.464,00

8. zmywarka

5.821,84

9. pralnica elektryczna

9.150,00

10. wirówka

11.407,00

11. modernizacja węzła ciepłowniczego

49.322,67

Wysokość opłat

 

W roku 2006 miesięczny koszt utrzymania wychowanka Pogotowia Opiekuńczego wynosi 3 191.00 zł.

Odpłatność bądź też zwolnienie z odpłatności za pobyt dziecka w placówce ustala się na podstawie Uchwały Nr XXXV/7/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2005 r

Opublikował(a): 19.03.2015 13:15, Maria Lamers
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym