Wersja Archiwalna

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
Telefon: 17 86 60 383
Fax: 17 86 60 382
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail:
ztm@ztm.erzeszow.pl
www:
http://ztm.erzeszow.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Anna Kowalska
Siedziba: ul. Trembeckiego 3, 35 – 234 Rzeszów
Telefon: 17 86 60 383
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail:
ztm@ztm.erzeszow.pl

 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczegółności: 

1)    Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji statutowych zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, zwanego dalej „Zarządem”;

2)    Występowania w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjno-sądowych w sprawach z zakresu działania Zarządu;

3)   Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Zarządu;

4)  Udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)  Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach:

a)      wydawania  lub odmowy udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

b)      zmiany lub odmowy zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

c)       przedłużania lub odmowy przedłużania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

d)      cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

e)      wydawanie uzgodnień w formie postanowienia do decyzji Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,

f)       przeprowadzania kontroli mających na celu stwierdzenie uchybień w realizacji wydanych zezwoleń,

g)      przeprowadzania analiz, o których mowa w art. 22a ust. 5 – 6 ustawy o transporcie drogowym,

h)      wydawania i zmiany zaświadczeń na wykonywanie przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

i)        wydawania i odmowy wydawania, zmiany i odmowy zmiany oraz cofania potwierdzeń zgłoszenia przewozu.

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej.

 

 

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

   Statut,

   Zmiana1, Zmiana2, Zmiana3

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE PLIK - do pobrania
STRUKTURA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE  PLIK - do  pobrania

 

Zadania

Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy

 

 

Zobacz więcej informacji...

 

 

Tryb działania

Wynika z §15 regulaminu organizacyjnego 

 

Sposoby przyjmowaniai załatwiania spraw

Moja sprawa w urzędzie

 

Uchwały, zarządzenia, budżet

Majątek

 Majątek na dzień 31.12.2013 r.

   1) Obiekty inżynierii lądowej - 131 321,09 PLN

   2) Maszyny i urządzenia - 144 314,75 PLN

   3) Środki transportu - 55 081 048,63 PLN

   4) Pozostałe środki trwałe - 606 234,84 PLN

   5) Wartości niematerialne i prawne - 146 371,96 PLN


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 Kontrole


Prowadzone sprawy, informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

 

Data opracowania

06.05.2014 r.

Opracował

Paweł Szczygieł

Zatwierdził

Anna Kowalska – Dyrektor ZTM Rzeszów 

Opublikował(a): 01.07.2016 09:25, Paweł Szczygieł
Wytworzył(a): 14.12.2009 13:09, Grzegorz Dyś
Drukuj Poleć znajomym