Wersja Archiwalna

WYBÓR OFERTY Wykonanie prac geodezyjnych – cz.5 (2 części)

04.06.2019 r.

Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wykonanie prac geodezyjnych – cz.5 (2 części)

Zamawiający poniżej zamieszcza:

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

formularz OFERTA

wzór umowy dla części 1

wzór umowy dla części 2

wzór zobowiazania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów dla części  1

wzór zobowiazania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów dla części  2


 13.06.2019 r. 

Zamawiający zamieszcza:

informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.

 

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści 24 ust. 11 Pzp: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Uwaga!

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj.: informacji z otwarcia ofert)


 02.07.2019 r. 

Zamawiaajcy poniżej publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Opublikował(a): 02.07.2019 10:32, Kinga Żukowska-Michno
Wytworzył(a): 04.06.2019 11:32, Kinga Żukowska-Michno
Drukuj Poleć znajomym