Wersja Archiwalna

Rada Miasta Rzeszowa Sesja na żywo

Klauzula informacyjna dotycząca obrad Rady Miasta Rzeszowa
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@erzeszow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także udostępniania tych nagrań w Biuletynie Informacji
Publicznej
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994) wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330) wraz z aktami
wykonawczymi.
5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i
kategorii danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.);
b. wizerunek;
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak
międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
b. od komórek organizacyjnych Urzędu, organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich
kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
c. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie
Pani/Pana danych osobowych;
d. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie
obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań
Administratora wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą
być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie
udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z tym działaniem.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3
oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich
archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w
przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach,
stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Opublikował(a): 20.12.2018 07:55, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 20.11.2018 07:56, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym