Wersja Archiwalna

Zarządzenie Nr VII/1493/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Kobiet

 

Zarządzenie Nr VII/1494/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1495/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia " Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018" 

 

Zarządzenie Nr VII/1496/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1497/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie Nr VII/1498/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1499/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Zarządzenie Nr VII/1502/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni wydzielonych znajdujących się na parterze zaplecza sportowego trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie.

 

Zarządzenie Nr  VII/1503/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni wydzielonych, przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1504/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości


Zarządzenie Nr VII/1505/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2918 roku pn.: " Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne".

 

Zarządzenie Nr VII/1506/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2018 roku pn.: " Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne

 

Zarządzenie Nr VII/1507/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia

 

Zarządzenie Nr VII/1508/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci Stypendium dla młodego inżyniera

 

Zarządzenie Nr VII/1509/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1510/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1511/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.


Zarządzenie Nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej


Zarządzenie Nr VII/1513/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej


Zarządzenie Nr VII/1513/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1514/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej przez Portal Internetowy gapowicze.pl

 

Zarządzenie Nr VII/1515/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Zarządzenie Nr VII/1517/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z tej Karty.

 

Zarządzenie Nr VII/1518/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 stycznia 2018 r. sprawie powołania Federacji Kobiet Aktywnych

 

Zarządzenie Nr VII/1519/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargowym 

 

Zarządzenie Nr VII/1520/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości z przeznaczeniem na organizację o charakterze sportowym lub kulturalno- rozrywkowym i innych zajęć na Stadionie Miejskim " Stal" w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1521/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/1255/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.


Zarządzenie Nr VII/1522/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr LIV/1256/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale  budżetowej Rady Miasta Rzeszowa na 2018 r.

 

 Zarządzenie Nr VII/1523/2018  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku, na zadanie pod nazwą : Projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury.

 

Zarządzenie Nr VII/1524/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr VII/1526/2018  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w zakresie twórczości artystycznej za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca 2018 r.


Zarządzenie Nr VII/1527/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Zmiany Nr 27/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie - w części A.

 

Zarządzenie Nr VII/1528/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1531/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie Nr VII/1532/2018  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1533/2018  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1534/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Zarządzenie Nr VII/ 1535/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rekrukacji do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów - na rok szkolny 2018/2019


Zarządzenie Nr VII/1536/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2018 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań z zakresu sportu.

 

Zarządzenie Nr VII/1537/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r.


Zarządzenie Nr VII/1538/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1539/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony


Zarządzenie Nr VII/1540/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1541/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr VII/1544/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa

 

 

Opublikował(a): 07.02.2018 08:01, Aleksandra Dymek
Wytworzył(a): 03.01.2018 14:32, Stanisław Sienko
Drukuj Poleć znajomym