Wersja Archiwalna

Centrum Kształcenia Praktycznego


Siedziba

Adres 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 435 45  fax.: 17 85 043 13
Strona WWW ckp.szkola.pl
E-mail sekretariat@ckp.resman.pl
E-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Godziny pracy praca na dwie zmiany od 7:00 - 20:00

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Pukała
Siedziba Centrum Kształcenia Praktycznego Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 04 312
E-mail pp@ckp.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:00 - 15:00

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXXV/1294/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2010 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia Praktycznego.               Pobierz

 

Regulamin Pracy

Regulamin pracy Centrum Kształcenia Praktycznego.                         Pobierz

 

Bilans roczny

 

Bilans za rok 2012     Pobierz         Bilans za rok 2013    Pobierz      Bilans za rok 2014    Pobierz

 

 Bilans za rok 2015     Pobierz        Bilans za rok 2016   Pobierz          Bilans za rok 2017   Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2015       Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2016       Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2017       Pobierz

 

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na 31.12.2015

   Pobierz

 

Zadania

1. Organizowanie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego w tym zajęc w oparciu o modułowe programy nauczania dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników.

2. Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Organizowanie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

4. Realizowanie innych zadań edukacyjnych, w tym zleconych przez Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne.

5. W ramach prowadzonych zajęć, realizowanie pod kierunkiem nauczycieli zawodu, usług (produkcji) w branżach: mechaniczna, elektryczna, elektroniczna, samochodowa, budowlana, w zakresie swoich możliwości technicznych.

 

Tryb działania

Dyrektor:
Kompetencje dyrektora Centrum:
1) ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Centrum,
2) prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
3) zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
b) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki, organizuje współpracę z pozostałymi organami Centrum,
d) przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi działającymi na terenie Centrum,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
h) odpowiada za majątek Centrum, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników,

Sekretariat:
- ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących
- wysyłanie korespondencji, przesyłek
- obsługa urządzeń biurowych ( telefonu, faxu, kserokopiarek)
- obsługa interesantów
- wydawanie zaświadczeń ( pracownikom i uczniom)

Kadry:
- rejestr pracowników, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i ich rodzin
- rejestr zwolnionych pracowników
- prowadzenie akt osobowych

Księgowość:
- księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont

Archiwum:
- archiwum prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwizacyjną

 

Prowadzone sprawy

Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych w zakresie nauczania zawodu, a także zadań zleconych przez szkoły i Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Dokumentacja prowadzona jest na podstawie zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie z dnia 06.02.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt - w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

Finanse, majątek

- budynek warsztatów przy ul. Hetmańskiej 45b,
- budynek warsztatów przy ul. Hetmańskiej 45c
- budynek warsztatów wraz ze stacją obsługi przy ul. Warszawskiej 26a,
- samochody do nauki jazdy Peugeot 207 - 3 szt,
- samochód do nauki jazdy Hyundai i20 - 3 szt,
- motocykl do nauki jazdy Motocykl MZ ETZ 150  - 1 szt, 

- samochód Fiat Punto - 1 szt,
- samochód ciężarowy Renault Master 120
- plac do ćwiczeń nauki jazdy.

 Dokumentacj Przebiegu Kontroli

Książka Kontroli, Rewizji, Inspekcji od 2011r.-    Pobierz

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie:

- plany budynków CKP,

- dzienniki zajęc praktycznych,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- ewidencja majątku CKP,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr inwestycji i remontów

- rejestr akt osobowych pracowników,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- ewidencja delegacji służbowych,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- ewidencja umów najmu pomieszczeń.

  

Ewidencja druków ścisłego zarachowania- Archiwum własne.

W celu udostępnia akt należy wypełnic kartę udostępniania  - Pobierz

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zarządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego z dnia 07.04.2014r wprowadzono:

1. INSTRUKCJA WS. UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

3. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

18.08.2010r. 15.07.2014r.

 

Opracowanie

Alina Wajda, Anna Smolińska

 

Zatwierdzenie

Piotr Pukała

Opublikował(a): 13.09.2019 12:15, Anna Smolińska
Wytworzył(a): 22.10.2009 10:26, Piotr Pukała
Drukuj Poleć znajomym