Wersja Archiwalna

Centrum Kształcenia Praktycznego


Siedziba

Adres 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 43 545
Strona WWW www.ckp.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@ckprzeszow.nazwa.pl
Godziny pracy praca na dwie zmiany od 7:00 – 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Tadeusz Reichel
Siedziba Centrum Kształcenia Praktycznego Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 04 312
E-mail treichel@ckprzeszow.nazwa.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:00 - 15:00

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXXV/1294/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2010 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2008 Pobierz

 

 

Zadania

1. Organizowanie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, zajęć specjalizacyjnych, a także zajęć w oparciu o modułowe programy nauczania dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym, bądź w zakresie wybranych treści programowych.

2. Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczających do klas przysposabiających do pracy zawodowej.

4. Realizowanie innych zadań edukacyjnych, w tym zleconych przez Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne.

5. W ramach prowadzonych zajęć, realizowanie pod kierunkiem nauczycieli zawodu, usług (produkcji) w branżach: mechaniczna, elektryczna, elektroniczna, samochodowa, budowlana, w zakresie swoich możliwości technicznych.

 

Tryb działania

Dyrektor:
Kompetencje dyrektora Centrum:
1) ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Centrum,
2) prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
3) zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
b) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki, organizuje współpracę z pozostałymi organami Centrum,
d) przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi działającymi na terenie Centrum,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
h) odpowiada za majątek Centrum, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników,

Sekretariat:
- ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących
- wysyłanie korespondencji, przesyłek
- obsługa urządzeń biurowych ( telefonu, faxu, kserokopiarek)
- obsługa interesantów
- wydawanie zaświadczeń ( pracownikom i uczniom)

Kadry:
- rejestr pracowników, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i ich rodzin
- rejestr zwolnionych pracowników
- prowadzenie akt osobowych

Księgowość:
- księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont

Archiwum:
- archiwum prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwizacyjną

 

Prowadzone sprawy

Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych w zakresie nauczania zawodu, a także zadań zleconych przez szkoły i Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

 

Finanse, majątek

- budynek warsztatów przy ul. Hetmańskiej 45b,
- budynek warsztatów przy ul. Towarnickiego 4,
- budynek warsztatów wraz ze stacją obsługi przy ul. Warszawskiej 26a,
- samochody do nauki jazdy Peugeot 207 - 3 szt,
- samochód do nauki jazdy Fiat Punto - 1 szt,
- motocykl do nauki jazdy Yamaha - 1 szt,

- samochód Fiat Punto - 1 szt,
- samochód ciężarowy Renault Master 120
- plac do ćwiczeń nauki jazdy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja druków ścisłego zarachowania- Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

18.08.2010 r.

 

Opracowanie

Alina Wajda

 

Zatwierdzenie

Tadeusz Reichel

Opublikował(a): 13.09.2019 12:15, Anna Smolińska
Wytworzył(a): 22.10.2009 10:26, Piotr Pukała
Drukuj Poleć znajomym