Wersja Archiwalna

Centrum Kształcenia Praktycznego


Siedziba

Adres 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 43 545  fax.: 17 850 43 31
Strona WWW www.ckp.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@ckprzeszow.nazwa.pl
E-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Godziny pracy praca na dwie zmiany od 7:00 - 17:00

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Tadeusz Reichel
Siedziba Centrum Kształcenia Praktycznego Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
Telefon 17 85 04 312
E-mail treichel@ckprzeszow.nazwa.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:00 - 15:00

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXXV/1294/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2010 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny wprowadzono zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego z dnia 02.01.2014r.                         Pobierz

 

Bilans roczny

 

Bilans za rok 2012     Pobierz

 

Bilans za rok 2013    Pobierz

 

Zadania

1. Organizowanie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, zajęć specjalizacyjnych, a także zajęć w oparciu o modułowe programy nauczania dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym, bądź w zakresie wybranych treści programowych.

2. Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczających do klas przysposabiających do pracy zawodowej.

4. Realizowanie innych zadań edukacyjnych, w tym zleconych przez Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne.

5. W ramach prowadzonych zajęć, realizowanie pod kierunkiem nauczycieli zawodu, usług (produkcji) w branżach: mechaniczna, elektryczna, elektroniczna, samochodowa, budowlana, w zakresie swoich możliwości technicznych.

 

Tryb działania

Dyrektor:
Kompetencje dyrektora Centrum:
1) ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Centrum,
2) prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
3) zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
b) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki, organizuje współpracę z pozostałymi organami Centrum,
d) przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi działającymi na terenie Centrum,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
h) odpowiada za majątek Centrum, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników,

Sekretariat:
- ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących
- wysyłanie korespondencji, przesyłek
- obsługa urządzeń biurowych ( telefonu, faxu, kserokopiarek)
- obsługa interesantów
- wydawanie zaświadczeń ( pracownikom i uczniom)

Kadry:
- rejestr pracowników, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i ich rodzin
- rejestr zwolnionych pracowników
- prowadzenie akt osobowych

Księgowość:
- księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont

Archiwum:
- archiwum prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwizacyjną

 

Prowadzone sprawy

Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych w zakresie nauczania zawodu, a także zadań zleconych przez szkoły i Organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Dokumentacja prowadzona jest na podstawie zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie z dnia 06.02.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt - w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

Finanse, majątek

- budynek warsztatów przy ul. Hetmańskiej 45b,
- budynek warsztatów przy ul. Hetmańskiej 45c
- budynek warsztatów wraz ze stacją obsługi przy ul. Warszawskiej 26a,
- samochody do nauki jazdy Peugeot 207 - 3 szt,
- samochód do nauki jazdy Hyundai i20 - 2 szt,
- motocykl do nauki jazdy Motocykl MZ ETZ 150  - 1 szt,  Motocykl YAMAHA - 1 szt,

- samochód Fiat Punto - 1 szt,
- samochód ciężarowy Renault Master 120
- plac do ćwiczeń nauki jazdy.

 Dokumentacj Przebiegu Kontroli

Książka Kontroli, Rewizji, Inspekcji od 2011r.-    Pobierz

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie:

- plany budynków CKP,

- dzienniki zajęc praktycznych,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- ewidencja majątku CKP,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr inwestycji i remontów

- rejestr akt osobowych pracowników,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- ewidencja delegacji służbowych,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- ewidencja umów najmu pomieszczeń.

  

Ewidencja druków ścisłego zarachowania- Archiwum własne.

W celu udostępnia akt należy wypełnic kartę udostępniania  - Pobierz

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zarządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego z dnia 07.04.2014r wprowadzono:

1. INSTRUKCJA WS. UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

3. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

18.08.2010r. 15.07.2014r.

 

Opracowanie

Alina Wajda, Anna Smolińska

 

Zatwierdzenie

Tadeusz Reichel

Opublikował(a): 13.09.2019 12:15, Tadeusz Reichel
Wytworzył(a): 22.10.2009 10:26, Piotr Pukała
Drukuj Poleć znajomym