Wersja Archiwalna

Młodzieżowy Dom Kultury


Siedziba

Adres 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 017 748 36 00
Strona WWW www.mdk-rzeszow.art.pl
E-mail mdkrze@pro.onet.pl
Godziny pracy Zajęcia w pracowniach MDK odbywają się w zależności od ich rodzaju, od poniedziałku do soboty włącznie w godz. od 8.00 do 21.00. Administracja MDK pracuje w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bogusław Tomczak
Siedziba 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 017 748 36 01
E-mail mdkrze@pro.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć, praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny w czasie nienormowanym.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie jest Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

  

Bilans roczny

Bilans za rok 2009 Pobierz
Bilans za rok 2010 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz

 

 

 

 

 

Tryb działania, prowadzone sprawy, zadania

 

MDK jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież szkolna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na rachunek dochodów własnych placówki. Darowizny przeznaczane są na zakup dodatkowych materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25, przy ul. Osmeckiego 51 oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule) i inne instytucja.

 

Siedzibą administracji MDK jest budynek przy ul. Piłsudskiego 25.
Zadania - ujęte w Statucie MDK w Rozdziale I § 1. pkt. 1.

 

 

Finanse, majątek

Budynki:
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 476 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 573 m kw.
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 1 443 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 5 024 m kw.

Maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi:
- Sprzęt oświetleniowy - 1 komplet
- Instalacja alarmowa - 2 komplety urządzeń
- Instalacja monitoringu wewnętrznego – 1 komplet urządzeń
- Kopiarka - 2 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- Rejestr pieczątek służbowych
- Rejestr leg. służbowych, książeczek zdrowia
Ewidencje:
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja wypadków
- Ewidencja wyposażenia pracowników w odzież roboczą
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja pozostałych środków trwałych
Archiwum:
- Akta osobowe byłych pracowników MDK
- Listy płac, kartoteki wynagrodzeń

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe podopiecznych – ochrona danych osobowych, oświadczenia majątkowe pracowników.

 

Informacje o naborze

W związku ze zmianą przepisów prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) informuję, ze listy kandydatów spełniających wymagania formalne publikowane dotąd w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, są dostępne do wglądu w sekretariacie Mlodzieżowego Domu Kultury, Rzeszow, ul. Pilsudskiego 25. 

Data opracowania

20.08.2010 r., 29.12.2011 r.

 

Opracowanie

Danuta Hus

 

Zatwierdzenie

Bogusław Tomczak

Opublikował(a): 28.06.2012 10:06, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 02.09.2009 10:32, Bogusław Tomczak
Drukuj Poleć znajomym