Wersja Archiwalna

Młodzieżowy Dom Kultury


Siedziba

Adres 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 017 748 36 00
Strona WWW www.mdk-rzeszow.art.pl
E-mail mdkrze@pro.onet.pl
Godziny pracy Zajęcia w pracowniach MDK odbywają się w zależności od ich rodzaju, od poniedziałku do soboty włącznie w godz. od 8.00 do 21.00. Administracja MDK pracuje w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bogusław Tomczak
Siedziba 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 017 748 36 01
E-mail mdkrze@pro.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć, praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny w czasie nienormowanym.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie jest Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

  

Bilans roczny

Bilans za rok 2009 Pobierz

 

 

Budżet

Budżet za rok 2010 Pobierz

 

 

Tryb działania, prowadzone sprawy, zadania

MDK jest publiczna placówką prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci od lat 4 i młodzież ucząca się, pracująca, studiująca i bezrobotna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na konto Rady Rodziców MDK. Darowizny przeznaczane są na zakup materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25, przy ul. Osmeckiego 51 oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule).

Siedziba administracji MDK jest budynek przy ul. Piłsudskiego 25.
Zadania - ujęte w Statucie MDK w Rozdziale I § 1. pkt. 1.

 

Finanse, majątek

Budynki:
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 476 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 573 m kw.
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 1 443 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 5 024 m kw.

Maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi:
- Sprzęt oświetleniowy - 1 komplet
- Instalacja alarmowa - 2 komplety urządzeń
- Instalacja monitoringu wewnętrznego – 1 komplet urządzeń
- Kopiarka - 2 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- Rejestr pieczątek służbowych
- Rejestr leg. służbowych, książeczek zdrowia
Ewidencje:
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja wypadków
- Ewidencja wyposażenia pracowników w odzież roboczą
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja pozostałych środków trwałych
Archiwum:
- Akta osobowe byłych pracowników MDK
- Listy płac, kartoteki wynagrodzeń

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe podopiecznych – ochrona danych osobowych, oświadczenia majątkowe pracowników.

 

Data opracowania

20.08.2010 r.

 

Opracowanie

Danuta Hus

 

Zatwierdzenie

Bogusław Tomczak

Opublikował(a): 26.08.2010 11:21, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 02.09.2009 10:32, Bogusław Tomczak
Drukuj Poleć znajomym