Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4


Siedziba

Adres ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon

Fax

17 748 27 00

17 852 90 88

Strona WWW www.gimnazjum7.rzeszow.pl
E-mailsekretariat@zso4.resman.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa,czwartek,  8.00 - 16.00

piątek 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jolanta Pietrasz
Siedziba ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon

017 748 26 99

tel. służbowy 885 971 489

E-mail sekretariat@zso4.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

zgodnie ze Statutem ZSO Nr 4, rozdział II, paragraf 13

Przyjmowanie stron w każdą środę od 15:00 do 17:00
Godziny pracy 8 godzin dziennie

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany siedziby XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Rady Miasta z 27.01.2009 r

Uchwała Nr LXIX/1287/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała z dnia 25.02.2014 r

uzasadnienie

  

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie wchodzą Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego , XII Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, Szkoła podstawowa znr 30 z odziałami integracyjnymi

Statut ZSO Nr4

 Statut ZSO Nr 4

Zadania:

Zadania zgodne z postanowieniem Statutu szkoły, Rozdział II § 6 - § 10

cele i zadania szkoły

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

  2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

  3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną

  4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki

  5. Oryginały pism wpływających oraz kopie odpowiedzi na pisma przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt

  6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji

  7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w środy do godz. 17:00

  8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o dip.


Prowadzenie sprawy:

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt

Statut lub forma prawna:

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Ustawa o systemie oświaty


Finanse i majątek:

 Wartość netto majątku szkoły wynosi: 15.960.525 zł.

 

Bilans finasowy:

file/47013/finanse_str.1.jpg

file/47014/finanse_str.2.jpg

 

Rejestry ewidencji:

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księgi protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- księga uczniów

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSO4

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1.        Administrator Danych:

       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora.

2.        Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

       Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Rzeszowie jest Pan Tomasz Bodziony, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub za pośrednictwem Administratora danych.

3.        Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

       Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

a)   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c)    w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

4.        Odbiorcy danych osobowych:

       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z Administratorem danych, a przede wszystkim:

a)   Ministerstwo Edukacji Narodowej;

b)   Podkarpackie Kuratorium Oświaty; 

c)    Urząd Miasta Rzeszowa: Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia, Wydział Stypendiów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i inne jednostki samorządowe;

d)   Policja, Prokuratura, sądy i inne tego typu organy administracji publicznej ;

e)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Narodowy Fundusz Zdrowia;

f)     inne placówki oświatowe (w tym, w celu realizacji obowiązku szkolnego);

g)   inne podmioty uprawnione do odbioru danych.

5.        Okres przechowywania danych osobowych:

       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - oznacza to, że dane osobowe zostaną usunięte po upływie od 1 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

6.        Prawa osób, których dane dotyczą:

       Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)   dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b)   żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

§  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)    wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)   w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

7.        Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkowania brakiem możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdym czasie.

8.        Inne informacje:

       Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

INFROMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI.

 

Informacje nieudostępnione:

 Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

Informacja z przebiegu i efektów kontroli:

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych ZSO Nr 4

Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych pływalni "Delfin"

  

Data opracowania

  15.09.2014r.

 

Opracowanie:

 zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził:

 Jolanta Pietrasz – dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.01.2019 11:23, Jolanta Pietrasz
Wytworzył(a): 31.08.2009 08:23, Jolanta Pietrasz
Drukuj Poleć znajomym