Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4


Siedziba

Adres ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon

Fax

17 748 27 00

17 852 90 88

Strona WWW www.gimnazjum7.rzeszow.pl
E-mailsekretariat@zso4.resman.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa,czwartek,  8.00 - 16.00

piątek 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jolanta Pietrasz
Siedziba ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon

017 748 26 99

tel. służbowy 885 971 489

E-mail sekretariat@zso4.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

zgodnie ze Statutem ZSO Nr 4, rozdział II, paragraf 13

Przyjmowanie stron w każdą środę od 15:00 do 17:00
Godziny pracy 8 godzin dziennie

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany siedziby XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Rady Miasta z 27.01.2009 r

Uchwała Nr LXIX/1287/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała z dnia 25.02.2014 r

uzasadnienie

  

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie wchodzą Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego , XII Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, Szkoła podstawowa znr 30 z odziałami integracyjnymi

Statut ZSO Nr4

 Statut ZSO Nr 4

Zadania:

Zadania zgodne z postanowieniem Statutu szkoły, Rozdział II § 6 - § 10

cele i zadania szkoły

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

 2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną

 4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki

 5. Oryginały pism wpływających oraz kopie odpowiedzi na pisma przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt

 6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji

 7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w środy do godz. 17:00

 8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o dip.


Prowadzenie sprawy:

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt

Statut lub forma prawna:

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Ustawa o systemie oświaty


Finanse i majątek:

 Wartość netto majątku szkoły wynosi: 15.960.525 zł.

 

Bilans finasowy:

file/47013/finanse_str.1.jpg

file/47014/finanse_str.2.jpg

 

Rejestry ewidencji:

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księgi protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- księga uczniów

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSO4

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) informuję, że:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 30, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły;

2)        Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jest Pani Wioletta Rozesłaniec - numer telefonu: 17 8754374, adres e-mail: iod1@erzeszow.pl;

3)        Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • sprawy dotyczące uczniów, w tym rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4;
 • sprawy dotyczące dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, w tym rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4;
 • sprawy dotyczące pracowników, w tym dotyczące rekrutacji;
 • sprawy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego;

4)        podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996) oraz inne akty regulujące funkcjonowanie jednostek oświatowych;

5)        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:    

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Podkarpackie Kuratorium Oświaty; 
 • Urząd Miasta Rzeszowa: Wydział Edukacji, Zdrowia, Stypendiów, MOPS i inne jednostki samorządowe;
 • Policja, Prokuratura, sądy i inne tego typu organy administracji publicznej 
 • ZUS, Urzędy Skarbowe, NFZ;
 • inne placówki oświatowe (w tym, w celu realizacji obowiązku szkolnego);
 • inne podmioty uprawnione do odbioru danych;

6)     Pani/Pana dane osobowy będą przechowywane w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji - oznacza to, że dane osobowe zostaną usunięte po upływie od 1 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy;  

7)       posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)        ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

10)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie wykonanie czynności przewidzianych prawem.

 

Informacje nieudostępnione:

 Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

Informacja z przebiegu i efektów kontroli:

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych ZSO Nr 4

Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych pływalni "Delfin"

  

Data opracowania

  15.09.2014r.

 

Opracowanie:

 zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził:

 Jolanta Pietrasz – dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 03.08.2018 08:47, Jolanta Pietrasz
Wytworzył(a): 31.08.2009 08:23, Jolanta Pietrasz
Drukuj Poleć znajomym