Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4


Siedziba

Adres ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon

Fax

17 748 27 0017 748 27 00

17 852 90 8817 852 90 88

Strona WWW www.gimnazjum7.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@gm7.resman.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jolanta Pietrasz
Siedziba ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon

017 748 26 99

tel. służbowy 885 971 489

E-mail sekretariat@gm7.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

zgodnie ze Statutem ZSO Nr 4, rozdział II, paragraf 13

Przyjmowanie stron w każdą środę od 15:00 do 17:00
Godziny pracy 8 godzin dziennie

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany siedziby XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Rady Miasta z 27.01.2009 r

Uchwała Nr LXIX/1287/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała z dnia 25.02.2014 r

uzasadnienie

  

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie wchodzą Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego oraz XII Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

Statut ZSO Nr4

 Statut ZSO Nr 4

Zadania:

Zadania zgodne z postanowieniem Statutu szkoły, Rozdział II § 6 - § 10

cele i zadania szkoły

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

  2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

  3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną

  4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki

  5. Oryginały pism wpływających oraz kopie odpowiedzi na pisma przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt

  6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji

  7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w środy do godz. 17:00

  8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o dip.


Prowadzenie sprawy:

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt

Statut lub forma prawna:

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Ustawa o systemie oświaty

 

Finanse i majątek:

 Wartość netto majątku szkoły wynosi: 15.960.525 zł.

 

Bilans finasowy:

file/47013/finanse_str.1.jpg

file/47014/finanse_str.2.jpg

  

Rejestry ewidencji:

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księgi protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- księga uczniów

 

Informacje nieudostępnione:

 Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

Informacja z przebiegu i efektów kontroli:

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych ZSO Nr 4

Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych pływalni "Delfin"

  

Data opracowania

  15.09.2014r.

 

Opracowanie:

 Zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził:

 Jolanta Pietrasz – dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 06.02.2015 11:37, Justyna Pałys
Wytworzył(a): 31.08.2009 08:23, Jolanta Pietrasz
Drukuj Poleć znajomym