Wersja Archiwalna

Szanowni Mieszkańcy!

 

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

 

Czym jest rewitalizacja?

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno ‑ funkcjonalnym.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.


Jaki jest cel rewitalizacji ?

 

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

Zachęcamy Państwa do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” na każdym jego etapie.

 

Aktualności:

 

1. W celu poznania Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze, zapraszamy do wypelnienia ponizszej ankiety i o odesłanie jej na adresy podane poniżej.  Badanie jest anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów.

 

Ankieta konsultacyjna dotycząca potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (pobierz)

 

2. Ponadto Urząd Miasta Rzeszowa, zaprasza do zgłaszania przedsięwizęć rewitalizacyjnych wpisujacych się w proces rewitalizacji, a które na kolejnym etapie tworzenia programu rewitalizacji zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz wpływu na eliminację lub ograniczenie negtywnych zjawisk. W przypadku spełnienia wymaganych przesłanek zostaną one wpisane na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte    w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć w programie rewitalizacji.

 

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 (pobierz)


Wypełnione ankiety konsultacyjne oraz formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych można dostarczać drogą elektroniczną na adres dzieba@erzeszow.pl lub listownie/osobiście do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4 (pokój nr 16).

 

Dnia 9 września 2016, o godz. 16.00,  w Urzędzie Miasta Rzeszowa , Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w sali nr 15, na I piętrze w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z interesariuszami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu przybliżenia zainteresowanym osobom tematyki rewitalizacji oraz całej procedury opracowywania programów rewitalizacji dla gmin, a także zaprezentowania wstępnych wyników diagnozy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu dla Miasta Rzeszowa. Na początku wygłoszona została krótka prezentacja na temat rewitalizacji, sposobów jej rozumienia, a także ram prawnych dla wprowadzania i realizowania programów rewitalizacji w Polsce. Ważnym elementem było także zaprezentowanie możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz metodologia, która pozwoliła na jej opracowanie. Po krótkim wprowadzeniu wskazany został szkicowy obszar zdegradowany dla Miasta Rzeszowa, który na podstawie dotychczas zgromadzonych danych został wstępnie zakreślony w granicach następujących rzeszowskich osiedli: Śródmieście-Północ, Śródmieście-Południe, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Władysława Andersa.

 


Więcej informacji o możliwości finansowania znajdą Państwo tutaj:

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/szoop_30082016/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_30.08.2016.pdf

 

Inne przydatne linki:

 

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:


  • Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, pok.16, 35 -064 Rzeszów- tel. 17 875 45 95, 17 875 44 77, e-mail: dzieba@erzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.04.2017 09:30, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym