Wersja Archiwalna

Szanowni Mieszkańcy!

Rada Miasta Rzeszowa Uchwałą nr XLI/875/2017 z dnia 28 marca 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar, na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno‑funkcjonalnym.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej "Diagnozy społeczno-gospodarczej", najbardziej zdegradowany obszar miasta Rzeszowa tworzą osiedla: Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, Gen. Andersa, Grota Roweckiego, Tysiąclecia, Piastów oraz Pułaskiego. Na wyżej wymienionych osiedlach, w odniesieniu do całego miasta, występuje ponadprzeciętna koncentracja problemów, w szczególności społecznych, takich jak: duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, wysoki poziom bezrobocia, przestępczość, ujemne saldo migracji, niski poziom przyrostu naturalnego czy niski udział w życiu publicznym.
 

Jaki jest cel rewitalizacji?

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Konsultacje społeczne skorygowanej wersji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023":

16 czerwca 2017 r. - 6 lipca 2017 r.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych skorygowanej wersji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023" dostępne są na BIP Miasta Rzeszow w zakładce "Konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji": http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-w-sprawie-opracowania-lokalnego-programu-rewitalizacji

 

 

Informacje o możliwości finansowania rewitalizacji ze środków RPO znajdą Państwo tutaj:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/SZOOP/19.04.2017/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_04.2017.pdf

 

Inne przydatne linki:

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pokój 320 - III piętro

tel.: 17 875 47 23, 17 875 44 77

e-mail: mkz@erzeszow.pl


Opublikował(a): 16.06.2017 08:17, Dominika Zięba
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym