Wersja Archiwalna

Szanowni Mieszkańcy!

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą nr XLI/875/2017 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar, na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno‑funkcjonalnym.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej „Diagnozy społeczno-gospodarczej”, najbardziej zdegradowany obszar miasta Rzeszowa tworzą osiedla: Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, Generała Andersa, Grota Roweckiego, Tysiąclecia, Piastów oraz Pułaskiego. Na wyżej wymienionych osiedlach, w odniesieniu do całego miasta, występuje ponadprzeciętna koncentracja problemów, w szczególności społecznych, takich jak: duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, wysoki poziom bezrobocia, przestępczość, ujemne saldo migracji, niski poziom przyrostu naturalnego czy niski udział w życiu publicznym.

 

Jaki jest cel rewitalizacji?

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. 

 

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘKKICH DO LPR: 25 maja 2017 r. - 7 czerwca 2017 r.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani interesariusze (m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu. W związku z tym, informujemy, iż w dniach od 25 maja do 7 czerwca 2017 r. trwa kolejny nabór przedsięwzięć do "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023", który dotyczy tzw. przedsięwzięć miękkich, takich jak np.: organizacja zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej oraz poradnictwa specjalistycznego, wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych, warsztaty w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia, wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych, czy prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wsparcia indywidualnego.

Zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa do zgłaszania przedsięwzięć do LPR

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe zasady zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

1. Należy wypełnić wszystkie pola formularza – formularze niekompletne, z brakującymi danymi lub z nieuzupełnionymi danymi mogą zostać odrzucone bez weryfikacji merytorycznej.

2. Kompletne formularze należy złożyć: 

a) w wersji edytowalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkz@erzeszow.pl

b) oraz w wersji papierowej (podpisanej przez uprawnioną osobę) listownie/osobiście do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 (pokój nr 320).

3. Formularze można składać w terminie 25.05.2017 r. – 07.06.2017 r. W przypadku propozycji składanych osobiście oraz korespondencyjnie (zarówno pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną), decyduje data wpływu do Urzędu. Formularze złożone po upływie wyznaczonego terminu, nie będą podlegały weryfikacji.

4. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem ich zgodności z celami rewitalizacji, możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na zdegradowanych obszarach oraz ich wykonalności.

5. Przedsięwzięcia, spełniające przesłanki, określone w pkt 4, zostaną poddane weryfikacji merytorycznej, pod kątem:

a) stopnia oddziaływania rezultatów przedsięwzięcia na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych na zdegradowanych obszarach,

b) stopnia realności wskazanych efektów przedsięwzięcia (prognozowane rezultaty wraz ze wskaźnikami),

c) stopnia kompleksowości przedsięwzięcia (tzn. w jaki sposób prognozowane rezultaty, oprócz wpływu na rozwiązanie problemów w sferze, której bezpośrednio przedsięwzięcie dotyczy, oddziałują na rozwiązanie problemów w pozostałych sferach rewitalizacji).

6. Przedsięwzięcia w najszerszym zakresie spełniające wszystkie wymagane kryteria, mogą zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, przy czym wpisanie ich do LPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na ich realizację.

7. Jeżeli zespół weryfikujący stwierdzi konieczność usunięcia drobnych błędów lub dokonania poprawek (wyłącznie w zakresie technicznej strony wypełnienia formularza), może również wezwać wnioskodawcę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do ich uzupełnienia we wskazanym terminie. Brak korekty lub uzupełnienia braków przez wnioskodawcę, będzie skutkował odrzuceniem projektu.

Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na część zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Informacje o możliwości finansowania rewitalizacji ze środków RPO znajdą Państwo tutaj:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/SZOOP/19.04.2017/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_04.2017.pdf

 

Inne przydatne linki:

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pokój 320 - III piętro

tel.: 17 875 47 23, 17 875 44 77

e-mail: mkz@erzeszow.pl


Opublikował(a): 25.05.2017 09:05, Dominika Zięba
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym