Wersja Archiwalna

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

 

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar, na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno‑funkcjonalnym.

 

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani interesariusze (m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.

 

Jaki jest cel rewitalizacji?

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” na każdym jego etapie.

 

Aktualności:

Od 14 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r.  odbywają się konsultacje społeczne projektu dokumetu pn.  "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023".

Szczegółowe informacje nt. treści dokumentu oraz możliwości składania uwag znajdą Państwo w linku poniżej:

http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-w-sprawie-opracowania-lokalnego-programu-rewitalizacji

Ponadto w ramach trwąjacych konsultacji zaplanowane zostało spotkanie z interesariuszami, które odbędzie się dn. 27 lutego 2017 r. w sali nr 15 w Ratuszu o godz. 16.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

 

Ø  Informujemy ponadto, że nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” został zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia. Zostały one zweryfikowane pod kątem zgodności z celami rewitalizacji, możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych, zdiagnozowanych na zdegradowanych obszarach oraz ich wykonalności.

Przedsięwzięcia, spełniające wyżej wskazane przesłanki, zostały poddane weryfikacji merytorycznej, pod kątem:

a)   stopnia oddziaływania rezultatów przedsięwzięcia na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych na zdegradowanych obszarach,

b)   stopnia realności wskazanych efektów przedsięwzięcia (prognozowane rezultaty wraz ze wskaźnikami),

c)   stopnia kompleksowości przedsięwzięcia (tzn. w jaki sposób prognozowane rezultaty, oprócz wpływu na rozwiązanie problemów w sferze, której bezpośrednio przedsięwzięcie dotyczy, oddziałują na rozwiązanie problemów w pozostałych sferach rewitalizacji).

 

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

 

Przedsięwzięcia, które w najszerszym zakresie spełniały wszystkie wymagane kryteria, zostały ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, przy czym wpisanie przedsięwzięcia do dokumentu nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.

 

Ø Informujemy, że na podstawie „Diagnozy społeczno-gospodarczej”, stanowiącej podstawę do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, obszar rekomendowany do działań rewitalizacyjnych dla Rzeszowa został nakreślony w granicach następujących osiedli:

a.   Śródmieście-Północ,

b.   Śródmieście-Południe,

c.    Gen. Władysława Andersa,

d.   Gen. Grota Roweckiego,

e.   1000-lecia,

f.     Piastów.

Na wyżej wymienionych osiedlach występuje w odniesieniu do całego  miasta szczególna koncentracja następujących problemów:

·społecznych – duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, wysoki poziom bezrobocia, przestępczość, ujemne saldo migracji, niski poziom przyrostu naturalnego, niski udział w życiu publicznym;

·gospodarczych - niski poziom przedsiębiorczości, obciążenie demograficzne;

·przestrzenno-funkcjonalnych – brak odpowiedniej liczby obiektów infrastruktury społecznej takiej jak żłobki, obiekty sportowo-rekreacyjne, podmioty świadczące opiekę medyczną, duża koncentracja obiektów zabytkowych i lokali socjalnych;

·technicznych – duży udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989;

·środowiskowych – niska jakość powietrza, przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Ø Dnia 9 września 2016, o godz. 16.00,  w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w sali nr 15, na I piętrze w ramach opracowywania dokumentu odbyło się spotkanie robocze z interesariuszami „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przybliżenia zainteresowanym osobom tematyki rewitalizacji oraz całej procedury opracowywania programów rewitalizacji dla gmin, a także zaprezentowania wstępnych wyników diagnozy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu dla Miasta Rzeszowa. Na początku wygłoszona została krótka prezentacja na temat rewitalizacji, sposobów jej rozumienia, a także ram prawnych dla wprowadzania i realizowania programów rewitalizacji w Polsce. Ważnym elementem było także zaprezentowanie możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz metodologia, która pozwoliła na jej opracowanie. Po krótkim wprowadzeniu wskazany został szkicowy obszar zdegradowany dla Miasta Rzeszowa, który na podstawie dotychczas zgromadzonych danych został wstępnie zakreślony w granicach następujących rzeszowskich osiedli: Śródmieście-Północ, Śródmieście-Południe, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Władysława Andersa.

 

Więcej informacji o możliwości finansowania rewitalizacji ze środków RPO znajdą Państwo tutaj:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/szoop_30082016/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_30.08.2016.pdf

Inne przydatne linki:

 

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:

 

 

 

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Targowa 3,  III piętro, pok. 320
35-064 Rzeszów

tel.: 17 875 45 95, 17 875 44 77
e-mail: mkz@erzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.04.2017 09:30, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym