Wersja Archiwalna

Szanowni Mieszkańcy!

 

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

 

Czym jest rewitalizacja?

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno ‑ funkcjonalnym.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.


Jaki jest cel rewitalizacji ?

 

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

Zachęcamy Państwa do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” na każdym jego etapie.

 

Aktualności:

 

1. W celu poznania Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze, zapraszamy do wypelnienia ponizszej ankiety i o odesłanie jej na adresy podane poniżej.  Badanie jest anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów.

 

Ankieta konsultacyjna dotycząca potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (pobierz)

2.  Informujemy, że na podstawie opracowanej diagnozy obszar zdegradowany został wyznaczony w granicach następujących osiedli:  
- Śródmieście Północ,
- Śródmieście Południe,
- Generała Andersa,
- Grota Roweckiego,
- Tysiąclecia,
- Piastów.

Na wyżej wymienionych osiedlach występuje w odniesieniu do całego  miasta szczególna koncentracja:
- problemów społecznych – duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, wysoki
poziom bezrobocia, przestępczość, ujemne saldo migracji, niski poziom przyrostu naturalnego, niski udział w życiu publicznym;
-  gospodarczych - niski poziom przedsiębiorczości, obciążenie demograficzne;
- przestrzenno-funkcjonalnych – brak odpowiedniej liczby obiektów infrastruktury społecznej takiej jak żłobki, obiekty sportowo-rekreacyjne, podmioty świadczące opiekę medyczną, duża koncentracja obiektów zabytkowych i lokali socjalnych;
- technicznych – duży udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989;
- oraz środowiskowych – niska jakość powietrza, przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.   
     
    Streszczenie opracowanej diagnozy udostępnione zostało tutaj.

Zachęcamy  do zgłoszenia przedsięwzięć, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów na obszarze zdegradowanym oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.
Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zgłaszania przedsięwzięć.
Szczegółowe zasady zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

1.    Należy wypełnić wszystkie pola formularza – formularze niekompletne, z brakującymi danymi lub z nieuzupełnionymi danymi wnioskodawcy nie będą podlegały weryfikacji.
2.    Kompletne formularze można składać:
a)    w formie elektroniczej, adres: dzieba@erzeszow.pl,
b)    w formie tradycyjnej, adres Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4 (pokój nr 16).
3.    Formularze można składać w terminie do 31 października 2016 roku.
4.    Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami rewitalizacji, możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych, zdiagnozowanych na zdegradowanych obszarach oraz ich wykonalności.
5.    Przedsięwzięcia, spełniające przesłanki, określone w pkt 4, zostaną poddane weryfikacji merytorycznej, pod kątem:
a)    Stopnia oddziaływania rezultatów przedsięwzięcia na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych na zdegradowanych obszarach
b)    Stopnia realności wskazanych efektów przedsięwzięcia (prognozowane rezultaty wraz ze wskaźnikami)
c)    Stopnia kompleksowości przedsięwzięcia (tzn. w jaki sposób prognozowane rezultaty, oprócz wpływu na rozwiązanie problemów w sferze, której bezpośrednio przedsięwzięcie dotyczy, oddziałują na rozwiązanie problemów w pozostałych sferach rewitalizacji).
6.    Przedsięwzięcia, spełniające w najszerszym zakresie wszystkie wymagane kryteria, mogą zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, przy czym wpisanie ich do LPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na ich realizację.
7.    Jeżeli zespół weryfikujący stwierdzi konieczność usunięcia drobnych błędów lub dokonania poprawek (wyłącznie w zakresie technicznej strony wypełnienia formularza), może wezwać wnioskodawcę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do ich uzupełnienia we wskazanym terminie. Brak korekty lub uzupełnienia braków przez wnioskodawcę, będzie skutkował odrzuceniem projektu.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na część zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.
Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Rzeszowa!
W razie pytań, wątpliwości i sugestii zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Rzeszowa: mkz@erzeszow.pl.

 

 

Dnia 9 września 2016, o godz. 16.00,  w Urzędzie Miasta Rzeszowa , Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w sali nr 15, na I piętrze w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z interesariuszami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu przybliżenia zainteresowanym osobom tematyki rewitalizacji oraz całej procedury opracowywania programów rewitalizacji dla gmin, a także zaprezentowania wstępnych wyników diagnozy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu dla Miasta Rzeszowa. Na początku wygłoszona została krótka prezentacja na temat rewitalizacji, sposobów jej rozumienia, a także ram prawnych dla wprowadzania i realizowania programów rewitalizacji w Polsce. Ważnym elementem było także zaprezentowanie możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz metodologia, która pozwoliła na jej opracowanie. Po krótkim wprowadzeniu wskazany został szkicowy obszar zdegradowany dla Miasta Rzeszowa, który na podstawie dotychczas zgromadzonych danych został wstępnie zakreślony w granicach następujących rzeszowskich osiedli: Śródmieście-Północ, Śródmieście-Południe, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Władysława Andersa.

 


Więcej informacji o możliwości finansowania znajdą Państwo tutaj:

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/szoop_30082016/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_30.08.2016.pdf

 

Inne przydatne linki:

 

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:


  • Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, pok.16, 35 -064 Rzeszów- tel. 17 875 45 95, 17 875 44 77, e-mail: dzieba@erzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.04.2017 09:30, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym