Wersja Archiwalna

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmianą ilości osób zamieszkałych na nieruchomości) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację (zmianę deklaracji) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:
- zmiana ilości osób zamieszkałych,
- zmiana adresu zamieszkania,
- zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,
- sprzedaż nieruchomości,
- zmiana sposobu zbierania odpadów,
- zmiana właściciela nieruchomości,
- zmiana formy władania nieruchomością.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady:
- zmiana charakteru prowadzonej działalności,
- zmiana ilości powstających odpadów komunalnych,
- zmiana sposobu zbierania odpadów,
- zmiana siedziby podmiotu lub adresu, pod którym prowadzona jest działalność,
- zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
- zmiana właściciela nieruchomości,
- zmiana formy władania nieruchomością,
- zmiana czynników w zależności od charakteru działalności, na których podstawie oblicza się ilość powstających odpadów (np. ilości pracowników w przypadku magazynów i hurtowni, warsztatów, zakładów produkcyjnych, biur) mająca wpływ na zmianę wielkości pojemnika.

PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI (JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘDU NA TO,
W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZŁOŻONA).

 

Opublikował(a): 13.03.2015 14:25, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 23.12.2014 09:49, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym