Wersja Archiwalna

Zespół Szkół im. UNICEF


Siedziba

Adres ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon 17 7483170
Strona WWW http://www.zsunicef.pl/
E-mail szkola.rzeszow@zsunicef.pl
Godziny pracy świetlica - 6.30 - 16.30 sekretariat- 7.30 - 15.30 lekcje - 8.00 - 16.05

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Stanisława Gilewicz
Siedziba ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon 17 7483170
E-mail szkola.rzeszow@zsunicef.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2009 Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
- Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
- Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- Szkoła Przysposabiająca do pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- Zespół prowadzi oddziały dla dzieci z autyzmem
- Zespół prowadzi oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Zadania

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także przygotowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie i do pełnej integracji z nim, poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą metod wynikających ze stanu współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej.

2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanizmu, uczniów otwartych na drugiego człowieka, tolerancyjnych.

3. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

 

Tryb działania

Ujęte w Statucie Szkoły.

 

Finanse, majątek

Budynki główne - 641 210,64 zł
Urządzenia techniczne i maszyny - 170 746,16 zł
Razem: 811 956,80 zł

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, księga uczniów, księga absolwentów, księgowość, baza danych pracowników szkoły, dokumentacja zdrowotna uczniów, dokumentacja przebiegu kształcenia (arkusze ocen, dzienniki).

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

31.08.2010 r.

 

Opracowanie

Paweł Germański – kierownik administracyjny

 

Zatwierdzenie

Stanisława Gilewicz - dyrektor

Opublikował(a): 01.08.2018 10:45, Stanisława Gilewicz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Iwona Pałka
Drukuj Poleć znajomym