Wersja Archiwalna
logo szkoły
logo szkoły


 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF   

 

 

 

Siedziba 

Adres


ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon

 

17 7483170

 

Strona WWW

 

http://www.zsunicef.pl/

 

E-mail

 

szkola.rzeszow@zsunicef.pl

 

Godziny pracy

świetlica - 6.30 - 16.30

sekretariat- 7.30 - 15.30

lekcje - 8.00 - 16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko

 

Iwona Pałka

 

Siedziba

 

ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

 

Telefon

 

17 7483170

 

E-mail

 

szkola.rzeszow@zsunicef.pl

 

 

Kompetencje

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

statut szkoły § 14

 

 

Godziny pracy

 

8.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r.

 

 

 

Statut

 

Statut Zespołu Szkół Specjalnych im.UNICEF w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

Bilans roczny oraz plan finansowy 

 Bilans za rok 2012

Pobierz

 

 

Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2014 Pobierz

 


Bilans za rok 2015Pobierz

 

  

Bilans za rok 2016Pobierz

 

 

 

Plan finansowy 2017 Pobierz

 

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:  


 1. Przedszkole Publiczne Specjalne nr 30

 2. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 3. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 4. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 5. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 7. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Zespół Szkół prowadzi: 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 2. Oddziały dla dzieci z autyzmem

 3. Oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 5. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

  

 

 

 

Zadania 

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także przygotowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie i do pełnej integracji z nim, poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą metod wynikających ze stanu współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej.
   
 2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanizmu, uczniów otwartych na drugiego człowieka, tolerancyjnych.
   
 3. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

 

 

 

 

 

Tryb działania 

 

Ujęte w Statucie Szkoły.

 

 

 

 

 

Finanse, majątek 

 
 
 
Budynki i budowle 
6 057 054,06 zł
Urządzenia techniczne i maszyny867 992,57 zł
Środki transportu   
448 181,50 zł
Razem: 7 114 046,63  zł
                   

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, księga uczniów, księga absolwentów, księgowość, baza danych pracowników szkoły, dokumentacja zdrowotna uczniów, dokumentacja przebiegu kształcenia (arkusze ocen, dzienniki).

 

 

 

 

 

Informacje nieudostępnione 

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

 

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

 1. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ( PDF )
 2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( DOC )


Pkt 1-2 wprowadzono zarządzeniem nr 4 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2014

 

 

Kontrole w placówce

 

2014

LP

Jednostka
kontrolująca

Jednostka Kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

1

PPWiS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola kompleksowa

Protokół pokontrolny (PDF)

2

PPWiS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sanitarna

Protokół pokontrolny (PDF)

3

Kuratorium Oświaty Rzeszów

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Monitoring

Protokół pokontrolny (PDF)

 

 

2015

 

LP

Jednostka
kontrolująca

Jednostka Kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

1.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnościa

2.

Podkarpacki Kurator Oświaty

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Wykonywanie przez dyr. zadań w zakresie nadzpru pedagogicznego

3.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PPWJS

4.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 05.03.2015 SZ.9020.99.1.2015.ENZ

5.

Podkarpacki Kurator Oświaty

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganiami prawnymi.

 

 

 

Data opracowania 

 

20.05.2015 r.

 

 

Opracowanie

 

Andrzej Gilewicz - referent

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie 

 

                           - dyrektor

Opublikował(a): 01.08.2018 10:45, Andrzej Gilewicz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Iwona Pałka
Drukuj Poleć znajomym