Wersja Archiwalna
logo szkoły
logo szkoły


Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 

 

 

Siedziba

Adres ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon 17 7483170
Strona WWW http://www.zsunicef.pl/
E-mail szkola.rzeszow@zsunicef.pl
Godziny pracy świetlica - 6.30 - 16.30 sekretariat- 7.30 - 15.30 lekcje - 8.00 - 16.05

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Stanisława Gilewicz
Siedziba ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon 17 7483170
E-mail szkola.rzeszow@zsunicef.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

statut szkoły § 14

Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r.

 

 

Statut

 Pobierz

 

 

 

Bilans roczny oraz plan finansowy

Bilans za rok 2012 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

Plan finansowy 2014 Pobierz

 

 

Plan finansowy 2015 Pobierz

 

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 

 1. Przedszkole Publiczne Specjalne nr 30

 2. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 3. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 4. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 5. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 7. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Zespół Szkół prowadzi:


 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 2. Oddziały dla dzieci z autyzmem

 3. Oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 5. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

 

 

Zadania

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także przygotowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie i do pełnej integracji z nim, poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą metod wynikających ze stanu współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej.

2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanizmu, uczniów otwartych na drugiego człowieka, tolerancyjnych.

3. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

 

 

Tryb działania

Ujęte w Statucie Szkoły.

 

 

Finanse, majątek

Budynki i budowle                      - 6 057 054,06 zł
Urządzenia techniczne i maszyny -    867 992,57 zł
Środki transportu                       -    448 181,50 zł
Razem: 7 114 046,63  zł

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, księga uczniów, księga absolwentów, księgowość, baza danych pracowników szkoły, dokumentacja zdrowotna uczniów, dokumentacja przebiegu kształcenia (arkusze ocen, dzienniki).

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

 1. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ( PDF )
 2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( DOC )


Pkt 1-2 wprowadzono zarządzeniem nr 4 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2014

 

Kontrole w placówce

2014

LP

Jednostka
kontrolująca

Jednostka Kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

1

PPWiS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola kompleksowa

Protokół pokontrolny (PDF)

2

PPWiS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sanitarna

Protokół pokontrolny (PDF)

3

Kuratorium Oświaty Rzeszów

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Monitoring

Protokół pokontrolny (PDF)

 

 

Data opracowania

05.12.2013 r.

 

 

Opracowanie

Paweł Germański – kierownik gospodarczy

 

 

Zatwierdzenie

Stanisława Gilewicz - dyrektor

Opublikował(a): 01.08.2018 10:45, Andrzej Gilewicz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Iwona Pałka
Drukuj Poleć znajomym