Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego


Siedziba

Adres ul. Wincentego Pola 1, 35 - 036 Rzeszów
Telefon 017 74 83 070
Strona WWW www.zsen.resman.pl
E-mail sekretariat@zsen.resman.pl
Skrytka ESP sekretariat@zsen.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Irena Jamróz
Siedziba ul. Dąbrowskiego 66a, 35 - 036 Rzeszów
Telefon 017 74 83 071
E-mail energetyk6@op.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

 

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt. Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy dzieci do szkoły;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

 

2. Księgowość szkoły / kady:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Podstawa prawna

a) Zarządzenie Nr 19/63 Dyrektora Zakładu Energetycznego Rzeszów z dnia
8 sierpnia 1963r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładu Energetycznego Rzeszów.
b) Pismo z dnia 17.07.1967 r. nr SZ4-0149VMB/616/67 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach utworzenie z dniem 1.07.1967 r. Technikum Energetycznego dla Pracujących Zakładu Energetycznego Rzeszów w Rzeszowie.
c) Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 22.10.1984 r. Nr OW.IV-0138/60/84 w sprawie utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego.
d) Minister Górnictwa i Energetyki M1494/87 Katowice 1987.05.02 - Akt utworzenia szkoły - Technikum Energetyczne.
e) Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 20.01.1993 r. Nr WKP-0141/2/93 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. gen.
Wł. Sikorskiego P.P. ZWSE w Rzeszowie.
f) Uchwała Rady Miasta nr XXXVI/50/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie nadania numerów szkołom ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.

g) Uchwała Nr VIII/158/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespou Szkół Nr3 oraz likwidacji Technikum nr3 w Rzeszowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr2 w Rzeszowie i Szkoły Policealnej nr 3 w Rzeszowie.
h) Uchwała Nr VIII/159/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. w sparwie zmiany siedziby Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Bilans za rok 2013

Bilans za rok 2018

Zadania

Zadania
Zgodnie z Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Zawarte w statucie rozdz. III § 15

 

Struktura organizacyjna ZSEn

Zawarta w statucie szkoły rozdz. IV § 23
Kierunki kształcenia:

Technikum 4 letnie:
- technik elektryk
- technik elektronik

- technik energetyk

- technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 letnia:
- elektryk
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających

 

Finanse, majątek według stanu na 31.12.2013r.

1. Środki trwałe 849 897,58 zł.
2. Wyposażenie w użytkowaniu 707 085,13 zł.
3. Zbiory biblioteczne 99 364,67 zł.
4. Wartości niematerialne i prawne 80 811,17 zł. 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

 

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- akta osobowe pracowników;

- karty czasu pracy;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- biletów MPK;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji słuzbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

 

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- rapartów kasowych;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników.

 

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

Informacje udostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

Pierwsze opracowanie: 14.05.2014 r.
Ostatnia zmiana: 26.09.2014r.

 

Osoba wytwarzająca informację

Irena Jamróz – dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Tomasz Kras - nauczyciel

  

Zatwierdzenie

Irena Jamróz – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 15.05.2019 14:53, Tomasz Kras
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:26, Irena Jamróz dyrektor ZSEn
Drukuj Poleć znajomym