Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Elektronicznych


Siedziba

Adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Godziny pracy zajęcia szkolne 7.10 - 19.10, administracja 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jerzy Dudzic
Siedziba ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt. Wszystkie sprawy urzędowe są załatwiane w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy młodzieży do szkoły;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

 2. Księgowość szkoły / kadry:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 września 1992 roku nr
WKP-0141/18/92 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Rzeszowie na Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Elektryczna,
- Technikum Elektroniczne,
- Technikum Elektryczne,
- Technikum Mechaniczne.

Decyzja Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Edukacji z dnia 15 stycznia 2002 roku nr ED-4311/1/02. Projekt uchwały przewiduje, że w ramach Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wchodzić będą:
- XIII Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.


Uchwała Nr XXVII/408/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008r. w
sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego
Nr VI w Rzeszowie.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:

  Technikum Nr 6

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

   Szkoła Policealna Nr 5

Uchwały Nr LI/1126/2017 oraz LI/1154/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w branżową szkołę I stopnia oraz dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:

  Technikum Nr 6

  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4

  Szkoła Policealna Nr 5

 

Ochrona danych osobowych

- klauzula informacyjna  Pobierz

- klauzula dotycząca monitoringu  Pobierz

  

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2008 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

 

 

 Bilans za rok 2014      Pobierz

Bilans za rok 2015      Pobierz

Bilans za rok 2016      Pobierz

Bilans za rok 2017      Pobierz

Bilans za rok 2018    Pobierz

 

Zadania

Pobierz

 

 

Tryb działania

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- akta osobowe pracowników;

- karty czasu pracy;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji słuzbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- raportów kasowych;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników.

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

4 lipca 2003 r., 25 lutego 2008 r., 4 września 2009 r., 22 października 2009 r., 15 maja 2014r., 16 września 2015r. 12 października 2015r.

 

Opracowanie

 Andrzej Kozdęba

 

Zatwierdzenie

 Jerzy Dudzic - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 02.10.2019 15:00, Małgorzata Nowosielska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Jerzy Dudzic
Drukuj Poleć znajomym