Wersja Archiwalna

Bilans za rok 2018

Zespół Szkół Elektronicznych


Siedziba

Adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Godziny pracy zajęcia szkolne 7.10 - 19.10, administracja 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jerzy Dudzic
Siedziba ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt. Wszystkie sprawy urzędowe są załatwiane w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy młodzieży do szkoły;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

 2. Księgowość szkoły / kadry:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 września 1992 roku nr
WKP-0141/18/92 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Rzeszowie na Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Elektryczna,
- Technikum Elektroniczne,
- Technikum Elektryczne,
- Technikum Mechaniczne.

Decyzja Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Edukacji z dnia 15 stycznia 2002 roku nr ED-4311/1/02. Projekt uchwały przewiduje, że w ramach Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wchodzić będą:
- XIII Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.


Uchwała Nr XXVII/408/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008r. w
sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego
Nr VI w Rzeszowie.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:

  Technikum Nr 6

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

   Szkoła Policealna Nr 5

Uchwały Nr LI/1126/2017 oraz LI/1154/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w branżową szkołę I stopnia oraz dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:

  Technikum Nr 6

  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4

  Szkoła Policealna Nr 5

 

Ochrona danych osobowych - klauzula informacujna

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Elektronicznych

1.   Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Elektronicznych w  Rzeszowie ul. Hetmańska 120, reprezentowany przez Dyrektora.

2.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3.   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

4.   Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

5.   Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.   Prawa osób, których dane dotyczą:

     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b)       żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)        wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

7.   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

8.   Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

 

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2008 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

 

 

 Bilans za rok 2014      Pobierz

Bilans za rok 2015      Pobierz

Bilans za rok 2016      Pobierz

Bilans za rok 2017      Pobierz

 

 

Zadania

Pobierz

 

 

Tryb działania

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- akta osobowe pracowników;

- karty czasu pracy;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji słuzbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- raportów kasowych;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników.

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

4 lipca 2003 r., 25 lutego 2008 r., 4 września 2009 r., 22 października 2009 r., 15 maja 2014r., 16 września 2015r. 12 października 2015r.

 

Opracowanie

 Andrzej Kozdęba

 

Zatwierdzenie

 Jerzy Dudzic - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 02.10.2019 15:00, Małgorzata Nowosielska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Jerzy Dudzic
Drukuj Poleć znajomym