Wersja Archiwalna

Zespól Szkół Elektronicznych


Siedziba

Adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Godziny pracy zajęcia szkolne 7.10 - 19.10, administracja 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jerzy Stokłosa
Siedziba ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

 

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt. Wszystkie sprawy urzędowe są załatwiane w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy młodzieży do szkoły;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

 

2. Księgowość szkoły / kadry:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 września 1992 roku nr
WKP-0141/18/92 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Rzeszowie na Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Elektryczna,
- Technikum Elektroniczne,
- Technikum Elektryczne,
- Technikum Mechaniczne.

Decyzja Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Edukacji z dnia 15 stycznia 2002 roku nr ED-4311/1/02. Projekt uchwały przewiduje, że w ramach Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wchodzić będą:
- XIII Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.


Uchwała Nr XXVII/408/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008r. w
sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego
Nr VI w Rzeszowie.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:

  Technikum Nr 6

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

  Szkoła Policealna Nr 5

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2008 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

 

 

 

 

Zadania

Pobierz

 

 

Tryb działania

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- akta osobowe - wykorzystywane w miarę potrzeb (wydawanie świadectw pracy lub innych dokumentów znajdujących się w teczce osobowej zainteresowanemu, byłemu pracownikowi lub innej osobie upoważnionej),
- arkusze ocen - duplikaty (opłata skarbowa),
- protokoły egzaminów dojrzałości - duplikaty,
- dzienniki lekcyjne - kontrola przez jednostki nadrzędne,
- prace maturalne - kontrola przez jednostki nadrzędne,
- dzienniczki praktyk uczniowskich - udokumentowanie odbycia praktyk w arkuszach,
- dokumenty księgowe według potrzeb

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

4 lipca 2003 r., 25 lutego 2008 r., 4 września 2009 r., 22 października 2009 r., 15 maja 2014r.

 

Opracowanie

Andrzej Kozdęba

 

Zatwierdzenie

Jerzy Stokłosa - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 10:00, Andrzej Kozdęba
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Jerzy Dudzic
Drukuj Poleć znajomym