Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie


Siedziba

Adres ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon / fax
017 74 83 000 / 017 74 83 030
Strona WWW www.ekonomik.rzeszow.pl
E-mail zse@interia.pl
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Grażyna Sabik
Siedziba ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon 017 74 83 000
E-mail zse@interia.pl
   
Godziny pracy

poniedziałek 9.00-16.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-16.00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu

poniedziałek 14.00 - 16.00

środa 13.00 - 15.00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Dział II Rozdział 2

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności, dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz przedyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Dziale I Rozdział 3

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. 7.30 - 15.30)

2. Przekazanie dokumentu do dyrektora szkoły

3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji

4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia Pobierz

 

Forma prawna

 

Jednostak budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1975 r./Nr O-II-021/57/75/ w sprawie nazwy zbiorczego zakładu szkolnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (z późniejszymi zmianami)

 

Statut Szkoły

Pobierz

 

 

 

Schemat organizacyjny

Pobierz

 

 

 Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ZSE w Rzeszowie

Pobierz

 

 

 

Finanse, majątek na 31 grudnia 2015 r.

 

Stan środków trwałych brutto   1.976.979,58 zł

Stan środków trwałych netto (po umorzeniu)   329.529,87 zł

Szkoła posiada:

- budynek szkolny stary i nowy

- budynek gospodarczy

- ogrodzenie siatkowe

 

 Bilans 2015 r.

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2015 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2015 r.

Pobierz

 

 

Bilans 2014

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2014 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2014 r.

Pobierz

 

 

Bilans 2013

Pobierz

 

 Rachunek zysków i strat 2013 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2013 r.

Pobierz

 

 Plan finansowy na 2014 r.

Pobierz

 

 

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

Regulamin udostępniania informacji publicznej  Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Pobierz

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- Ksiega uczniów

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr zarządzeń wewnętrzynych

- Rejestr korespondencji

- Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

- Rejestr stypendiów

- Rejestr pożyczek remontowych

- Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów

- Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

- Rejestr inwestycji i remontów w szkole

- Rejestr pracowników

- Ewidencje druków ścisłego zarachowania

- Ewidencja majątku szkoły

- Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych

- Archiwum dokumentacji szkolnej

 

 Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie dupliakatu składa podanie w sekretariacie szkoły

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

4-5.06.2013

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy

13.09.2013

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 5 i Szkole Policealnej nr 4

05.02.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w XI LO i Technikum nr 5

14.04.2014

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego szkoły

19.05.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach

23.10.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Kontrola archiwum zakładowego

od 15.12.2014 do 19.12.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Monitorowanie szkół w zakresie kształcenia zawodowego w celu przygotowania ogólnopolskiej „Mapy Szkół Zawodowych”

od 20.01.2015 do 02.02.2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział w Rzeszowie

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

27.10.2015

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

od 15.02.2016 do 27.02.2016

od 1.03.2016 do 4.03.2016

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań

10.11.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

 

Data opracowania

24 lipca 2003 r., 20.02.2008 r., 11.09.2014 r., 22.03.2017 r.

 

Opracował

Beata Ostrowska - specjalista

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

RODO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I.                    Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów, jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie   reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 

II.                  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod3@erzeszow.pl.

 

III.                Cele przetwarzania danych:

1.    Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.

2.    Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

3.    Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

IV.                Podstawa prawna przetwarzania:

·         ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

·         ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

·         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

·         rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, 

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

V.                  Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1.       Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)       żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d)      wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·         administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.

f)       prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

g)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

h)      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

VII.              W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

 

VIII.            Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

 

IX.                 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:

1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

X.            Inne informacje:

 

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

Zatwierdził

Grażyna Sabik - dyrektor

 

Osoba publikująca

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

Osoba wytwarzająca

Grażyna Sabik - dyrektor

 

 

Opublikował(a): 04.02.2019 09:27, Mariusz Rawski
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym