Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie


Siedziba

Adres ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon / fax
017 74 83 000 / 017 74 83 030
Strona WWW www.ekonomik.rzeszow.pl
E-mail zse@interia.pl
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Grażyna Sabik
Siedziba ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon 017 74 83 000
E-mail zse@interia.pl
   
Godziny pracy

poniedziałek 9.00-16.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-16.00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu

poniedziałek 14.00 - 16.00

środa 13.00 - 15.00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Dział II Rozdział 2

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności, dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz przedyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Dziale I Rozdział 3

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. 7.30 - 15.30)

2. Przekazanie dokumentu do dyrektora szkoły

3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji

4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia Pobierz

 

Forma prawna

 

Jednostak budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1975 r./Nr O-II-021/57/75/ w sprawie nazwy zbiorczego zakładu szkolnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (z późniejszymi zmianami)

 

Statut Szkoły

Pobierz

 

 

Aneks do statutu

Pobierz

 

Schemat organizacyjny

Pobierz

 

 

 Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ZSE w Rzeszowie

Pobierz

 

 

 

Finanse, majątek na 31 grudnia 2015 r.

 

Stan środków trwałych brutto   1.976.979,58 zł

Stan środków trwałych netto (po umorzeniu)   329.529,87 zł

Szkoła posiada:

- budynek szkolny stary i nowy

- budynek gospodarczy

- ogrodzenie siatkowe

 

Bilans

Pobierz

 

 

 Plan finansowy na 2014 r.

Pobierz

 

 

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

Regulamin udostępniania informacji publicznej  Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Pobierz

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- Ksiega uczniów

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr zarządzeń wewnętrzynych

- Rejestr korespondencji

- Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

- Rejestr stypendiów

- Rejestr pożyczek remontowych

- Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów

- Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

- Rejestr inwestycji i remontów w szkole

- Rejestr pracowników

- Ewidencje druków ścisłego zarachowania

- Ewidencja majątku szkoły

- Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych

- Archiwum dokumentacji szkolnej

 

 Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie dupliakatu składa podanie w sekretariacie szkoły

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

4-5.06.2013

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy

13.09.2013

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 5 i Szkole Policealnej nr 4

05.02.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w XI LO i Technikum nr 5

14.04.2014

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego szkoły

19.05.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach

23.10.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Kontrola archiwum zakładowego

 

Data opracowania

24 lipca 2003 r., 20.02.2008 r., 11.09.2014 r.

 

Opracował

Beata Ostrowska - specjalista

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

Zatwierdził

Grażyna Sabik - dyrektor

 

Osoba publikująca

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

Osoba wytwarzająca

Grażyna Sabik - dyrektor

 

 

Opublikował(a): 17.05.2017 12:49, Mariusz Rawski
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym