Wersja Archiwalna

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli


Siedziba

Adres ul. Ks. J. Jałowego 22, 35 - 010 Rzeszów
Telefon 017 74 82 840
Strona WWW www.2lo.rz.pl
E-mail liceum@2lo.rz.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Andrzej Szymanek
Siedziba ul. Ks. J. Jałowego 22, 35 - 010 Rzeszów
Telefon 017 74 82 840
E-mail liceum@2lo.rz.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Określone w Statucie Szkoły par. 3
Godziny pracy 7.30 - 15.30

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie szkoły.

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1 września 1904r. Zgodę na utworzenie w Rzeszowie II Gimnazjum Państwowego wyraził dnia 26 grudnia 1903r. cesarz Franciszek Józef I.

 

Statut

Statut II LO w Rzeszowie

 

Tryb działania

Ujęte w Statucie szkoły w paragrafach  3 - 10.

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw.

- przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu,

- przekazanie pisma do dyrektora,

- oznakowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia według kompetencji,

- wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z przepisami.

 

 Bilans roczny

Bilans str. 1

Bilans str. 2

Budżet str. 1

Budżet str. 2

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który posiada II LO:

 - budynek główny z salą gimnastyczną - 3 869 304

 - boisko sportowe - 9755

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat:

 - rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

 - rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 - księga ewidencji uczniów

 - rejestr korespondencji

 - ewidencja pieczęci i pieczątek

 

Kadry:

 - rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom szkoły

 - rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

 - wykaz akt osobowych pracowników

 - rejestr absencji pracowników

 - rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin

 - ewidencja druków ścisłego zarachowania

 - ewidencja delegacji służbowych

 

Księgowość:

 - księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont

 Archiwum własne jednostki

 

Kontrole

 

Okres            kontroli           Organ kontrolujący Zakres kontroli
03.12.2013r. PPWIS Kontrola sanitarna placówki
23.04.2014r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 15.05.2014r.-13.06.2014r.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów Prawidłowość wykonywania zadań       z zakresu ubezpieczeń społecznych
 01.07.2014r. - 25.07.2014r. Urząd Miasta Rzeszowa Tworzenie i gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, gospodarka pieniężna, rozliczenia delegacji.
20.10.2014r. PPWIS Ocena stanu sanitarnego szkoły
18.02.2015r. - 26.02.2015r.     Kuratorium       Oświaty w Rzeszowie Ewaluacja całościowa placówki

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, dane i akta osobowe pracowników, dane osobowe uczniów, dokumentacja księgowa i płacowa szkoły.

Udostepnianie informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostepnych są udostępniane na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Data opracowania

30 czerwiec 2003 r., 29 kwietnia 2014r.

 

Opracował

Zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził

 Andrzej Szymanek - dyrektor

 

 

 

Opublikował(a): 25.02.2015 11:26, Andrzej Szymanek
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Andrzej Szymanek
Drukuj Poleć znajomym