Wersja Archiwalna

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego


Siedziba

 

Adres

ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów

Telefon

17 74 82 820

Strona WWW

www.1lo.rzeszow.pl

E-mail

sekretariat@1lo.rzeszow.pl

Godziny pracy

7.00 - 15.30

Inspektor ochrony danych

iod1@erzeszow.pl

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Wanat
Siedziba ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
E-mail pwanat@1lo.rzeszow.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły Rozdz. III par. 2

Godziny pracy Nienormowany czas pracy, dostosowany do potrzeb szkoły

 

Forma i podstawa prawna

 • Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów
 • Szkoła, ufundowana przez Zofię Pudencjannę, córkę Mikołaja Spytka - Ligęzy oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego - marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana polnego, otwarta 19 marca 1658r, a erygowana bullą papieską Klemensa "In iuncti nobis divinitus Pastoralis" z dnia 20 marca 1668r., posługuje się imieniem jej nauczyciela i patrona ks. St. Konarskiego, w myśl uprawnień przyznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1921r. nr 21599/DII (pismo KOS Lwów z dnia 31 X 1921r. L. 21406/IV),
 • Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dn. 04.12.1989 r. nr OW-50111/24/89,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami).

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

 Bilans za rok 2012

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2013

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2014

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2015

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2016

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2017

Pobierz

 

 

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. od 7.30 do 15.30).
 2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
 3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
 4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prowadzone sprawy

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt.

 

Zadania

Zadaniem Liceum jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

 

Finanse, majątek na 31.12.2017 r.

1. Środki trwałe 5 218 123,53 zł
2. Wyposażenie w użytkowaniu 850 992,95 zł
3. Zbiory biblioteczne 94 318,49 zł
4. Szkoła posiada grunty o powierzchni 49 a 96 m kw. w wieczystym użytkowaniu oraz nieruchomości:
- budynek główny z dobudowaną salą gimnastyczną,
- boisko asfaltowe,
- chodniki z kostki betonowej,
- zabytkowy mur ogrodzeniowy,
- studnia,
- wymiennikownia.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • arkusze ocen,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księga zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • księga zastępstw,
 • księga uczniów,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,
 • rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,
 • rejestr akt osobowych pracowników,
 • rejestr umów z kontrachentami,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja majątku szkoły,
 • planowanie i sprawozdawczość,
 • dokumentacja księgowa i płacowa.

 

Zasady trybu działania oraz prowadzenia rejestrów i archiwów reguluje Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja archiwalna  wprowadzona zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie nr 3/2012, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Udostępnianie informacji publicznej

 1. Regulamin udostępniania informacji publicznej
 2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

Wprowadzono zarządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

 

Kontrole zewnętrzne

 

 

 

Data kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

10-14.05.2012r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

prawo pracy

13-28.10.2014 r.

Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie

1.    Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.    Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

22-31.10.2014r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 r. w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową

16.02.2015 r. - 13.03.2015 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna całościowa

30.04.2015 r.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Kontrola sposobu przekazywania dokumentacji oraz prowadzenia archiwum zakładowego 

25.08.2016 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego

24.08.2016 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Rzeszowa

Utrzymanie porządku i czystości obiektów kubaturowych Gminy Miasto Rzeszów

09.06.2017 r.

Kuratorium Oświaty

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

23.02.2018 r.

Kuratorium Oświaty

Realizacja przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

27.02.2018 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola gospodarki finansowej

 

 

 

 

Nabór na wolne stanowiska pracy

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie ogłsza nabór na wolne stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych.

file/123488/ogłoszenie - konkurs.pdf

 

Data opracowania

20 marca 2018 r.

 

Opracował

Zespół pracowników

 

Zatwierdził

Piotr Wanat  - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 08:00, Agnieszka Śliwińska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Agnieszka Śliwińska
Drukuj Poleć znajomym