Wersja Archiwalna

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego


Siedziba

Adres ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
Strona WWW www.1lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@1lo.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.10 - 16.40

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Alicja Król
Siedziba ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
E-mail akrol@1lo.rzeszow.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły Rozdz. III par. 2

Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Forma i podstawa prawna

 • Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów
 • Szkoła, ufundowana przez Zofię Pudencjannę, córkę Mikołaja Spytka - Ligęzy oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego - marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana polnego, otwarta 19 marca 1658r, a erygowana bullą papieską Klemensa "In iuncti nobis divinitus Pastoralis" z dnia 20 marca 1668r., posługuje się imieniem jej nauczyciela i patrona ks. St. Konarskiego, w myśl uprawnień przyznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1921r. nr 21599/DII (pismo KOS Lwów z dnia 31 X 1921r. L. 21406/IV),
 • Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dn. 04.12.1989 r. nr OW-50111/24/89,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami).

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

 Bilans za rok 2012

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2013

Pobierz

 

 

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. od 7.30 do 15.30).
 2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
 3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
 4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prowadzone sprawy

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt.

 

Zadania

Zadaniem Liceum jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

 

Finanse, majątek na 31.12.2013 r.

1. Środki trwałe 3 793 075,70 zł
2. Wyposażenie w użytkowaniu 889 729,05 zł
3. Zbiory biblioteczne 81 312,38 zł
4. Szkoła posiada grunty o powierzchni 49 a 96 m kw. w wieczystym użytkowaniu oraz nieruchomości:
- budynek główny z dobudowaną salą gimnastyczną,
- boisko asfaltowe,
- chodniki z kostki betonowej,
- zabytkowy mur ogrodzeniowy,
- studnia,
- wymiennikownia.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • arkusze ocen,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księga zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • księga zastępstw,
 • księga uczniów,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,
 • rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,
 • rejestr akt osobowych pracowników,
 • rejestr umów z kontrachentami,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja majątku szkoły,
 • planowanie i sprawozdawczość,
 • dokumentacja księgowa i płacowa.

 

Zasady trybu działania oraz prowadzenia rejestrów i archiwów reguluje Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja archiwalna  wprowadzona zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie nr 3/2012, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Udostępnianie informacji publicznej

 1. Regulamin udostępniania informacji publicznej
 2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

Wprowadzono zarządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

 

Kontrole zewnętrzne

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

10-14.05.2012r.

Państwowa Inspecja Pracy w Rzeszowie

prawo pracy

13-28.10.2014 r.

Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie

1.    Prawidłowość i rzetelność oblicznia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.    Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

22-31.10.2014r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 r. w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową

16.02.2015 r. - 13.03.2015 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Ewaluacja zewnętrzna całościowa

 

 

Nabór na wolne stanowiska pracy

 

 

Data opracowania

6 listopada 2014 r.

 

Opracował

Zespół pracowników

 

Zatwierdził

Alicja Król - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 08:00, Agnieszka Śliwińska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Agnieszka Śliwińska
Drukuj Poleć znajomym