Wersja Archiwalna

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi


Siedziba

Adres ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon/fax 17 748 27 50/62
Strona WWW www.gim9.vpolska.pl
E-mail sekretariat@gim9.vpolska.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marian Pietryka
Siedziba ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon 017 748 27 50
E-mail sekretariat@gim9.vpolska.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem szkoły oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00
Przyjmowanie stron każda środa w godz. 08.00-10.00

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa § 2 Statutu Szkoły

Zadania .pdf

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.

8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

9. W szczególności Gimnazjum wydaje następujące dokumenty:

I. zaświadczenia:

a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.

II. legitymacje uczniowskie  - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

III.legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.

IV. duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.

V. odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XI/70/1999 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

uchwała w sprawie założenie G-9.tif

Uchwała Nr LXXIII/1241/2010 Rady Miasta z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

uchwała w sprawie zmiany nazwy.tif

 

Statut, forma prawna

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Statut Gim9.pdf

ustawa o systemie oświaty.pdf

 

Struktura organizacyjna

Gimnazjum jest szkołą powszechną i obowiązkową, ogólnokształcącą i jednolitą. Jest szkołą 3 - letnią, kończącą się egzaminem gimnazjalnym. Podstawową jednostą organizacyjna jest oddział klasowy. Organami szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

regulamin_organizacji_szkoly.doc

 

Finanse, majątek

majątek G-9.docx

Bilans rocznybilans 2013 r..pdf

 

Plan finansowyplan finansowy.jpg

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wzór wniosku:

wniosek o udostępnienie informacji.doc

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archwiwów zakładowych.

- Księga ewidencji dzieci (dotyczy realizacji obowiazku szkolnego),

- Księga ewidencji uczniów w szkole,

- Ewidencja druków scisłego zarachowania,

- Ewidencja nieobecności pracowników,

- Ewidencja zastępstw,

- Księgi inwetarzowe,

- Księgi inwentarzowe księgozbioru,

- Rejestr wypadków przy pracy,

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela,

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów,

- Ewidencja pieczęci,

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracwoników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

 

Dokumentacja kontroli

DOKUMENTACJA KONTROLI GIMNAZJUM NR 9 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.docx

 

Data opracowania

12.09.2014 r.

Opracowanie

Marian Pietryka - dyrektor

Zatwierdził

Marian Pietryka - dyrektor

Pliki do pobrania:
bilans 2011.pdf (274,06 KB)
Opublikował(a): 15.09.2014 12:59, Aneta Nowak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:55, Marian Pietryka
Drukuj Poleć znajomym