Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia


Siedziba

Adres ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 017 74 83 560
Strona WWW http://www.sp-25.rzeszow.pl/ 
E-mail sekretariat@sp25.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bożena Zięba
Siedziba ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 017 74 83 560
E-mail dyrektor@sp25.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.30 - 14.30

 

Podstawa prawna


Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie powołana została na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV – 0138/119/82 z dnia 2 lipca 1982 r. w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie.
 

Statut

 

Pobierz

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie jest publiczną szkoła sześcioletnią powszechną i obowiązkową. Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych. I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane II-gi etap edukacyjny - klasy IV- Vi - nauczanie blokowe. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.  

W szkole mogą być prowadzone klasy integracyjne, wyrównawcze, z innowacją pedagogiczną oraz specjalistyczne wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów. Szkoła może prowadzić oddziały zerowe. W budynku znajduje się siedziba Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. 

 Bilans, budżet roczny

Złożono w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 Zadania

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne, przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz zapewnie­nie bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i socjalnego w czasie pobytu w szkole.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdziale drugim Statutu Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

 Tryb działania

Załatwianie spraw administracyjno-księgowych odbywa się przez pięć dni w tygodniu od godziny 7:30 do 15.30. Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Zgłaszanie spraw odbywa się poprzez sekretariat w trybie administracyjnym. Dyrektor deleguje swoje uprawnienia do wydawania zaświadczeń, legitymacji, wypełniania sprawozdań itp. dokumentów pracownikom sekretariatu i księgowości. Dyrektor swoim podpisem potwierdza dane zawarte w dokumentach. Stosowane są procedury wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów i instrukcji obiegu dokumentów.

Prowadzone sprawy

· sprawy finansowo-księgowe,
· sprawy osobowe,
· sprawy działalności socjalnej,
· sprawy obowiązku szkolnego,
· sprawy kancelaryjne,
· sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
· sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
· sprawy inwestycji i remontów w szkole,
· sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
· sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów. 

Finanse, majątek

Złożono w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
· rejestr świadectw szkolnych,
· rejestr wydanych  legitymacji szkolnych,

· rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

· rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
· rejestr legitymacji pracowniczych,
· rejestr kart rowerowych,

· książka kancelaryjna,
· księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
· księgi uczniów,

· księgi absolwentów,

· księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

· księgi zastępstw,

· księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

· księgi protokołów Rady Rodziców,

· dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
· ewidencja dzienników szkolnych,

· ewidencje pieczęci szkolnych,

· ewidencje delegacji służbowych,

· ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

· ewidencje czasu pracy,

· ewidencje wydanej odzieży roboczej,

· ewidencje biletów MPK,

· ewidencje wykorzystanych pomieszczeń,

· listy obecności pracowników administracji, obsługi, stołówki, świetlicy, biblioteki oraz pedagoga,

 

W archiwum zakładowym gromadzi się:
· dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

· dokumenty finansowe,
· księgi arkuszy ocen,
· dzienniki szkolne,

· księgi protokołów i zastępstw,

· kronika szkoły,

· dokumentacja pracy szkoły.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

30 czerwca 2003r., 10 października 2013r.

Opracowanie

Zespół pracowników szkoły

Zatwierdzenie

Bożena Zięba - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 14.05.2014 12:30, Anna Koczot
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:25, Dyrektor Szkoły - mgr Bożena Zięba
Drukuj Poleć znajomym