Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia


Siedziba

Adres ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 17 74 83 560
Fax 17 74 83 586
Strona WWW http://www.sp-25.rzeszow.pl/ 

E-mail

sekretariat@sp25.resman.pl

Godziny pracy

7.30 - 15.30

Adres skrytki ESP /sp25rzeszow/SkrytkaESP

               

Dyrektor

Imię i nazwisko Bożena Zięba
Siedziba ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 17 74 83 560
E-mail dyrektor@sp25.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Nienormowany czas pracy, dostosowany do potrzeb szkoły

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie powołana została na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV – 0138/119/82 z dnia 2 lipca 1982 r. w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie.

 

Forma prawna

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Znowelizowany Statut SP25

Pobierz


Struktura organizacyjna

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie jest publiczną szkoła sześcioletnią powszechną i obowiązkową. Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych. I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane II-gi etap edukacyjny - klasy IV- Vi - nauczanie blokowe. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.  

W szkole mogą być prowadzone klasy integracyjne, wyrównawcze, z innowacją pedagogiczną oraz specjalistyczne wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów. Szkoła może prowadzić oddziały zerowe. W budynku znajduje się siedziba Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. 

 Bilans, budżet roczny

 

Bilans za rok 2011

 

Bilans za rok 2012

 

Bilans za rok 2013

      Bilans za rok 2014

      Bilans za rok 2015

      Bilans za rok 2016

      Bilans za rok 2017

      Bilans za rok 2018

 

 Zadania

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne, przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz zapewnie­nie bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i socjalnego w czasie pobytu w szkole.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdziale drugim Statutu Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

 Tryb działania

Załatwianie spraw administracyjno-księgowych odbywa się przez pięć dni w tygodniu od godziny 7:30 do 15.30. Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Zgłaszanie spraw odbywa się poprzez sekretariat w trybie administracyjnym. Dyrektor deleguje swoje uprawnienia do wydawania zaświadczeń, legitymacji, wypełniania sprawozdań itp. dokumentów pracownikom sekretariatu i księgowości. Dyrektor swoim podpisem potwierdza dane zawarte w dokumentach. Stosowane są procedury wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów i instrukcji obiegu dokumentów.

Prowadzone sprawy

· sprawy finansowo-księgowe,
· sprawy osobowe,
· sprawy działalności socjalnej,
· sprawy obowiązku szkolnego,
· sprawy kancelaryjne,
· sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
· sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
· sprawy inwestycji i remontów w szkole,
· sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
· sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów. 

Finanse, majątek

Wykaz majątku Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie:

budynek szkoły1 279 901,48 zł
rzutnia do pchnięcia kulą9 725,43 zł
skocznia w dal19 570,89 zł
plac zabaw "Radosna szkoła"125 214,05 zł

 

Ponadto:

  • kserokopiarka,
  • fax,
  • sprzęt informatyczny (komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, drukarki)

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
· rejestr świadectw szkolnych,
· rejestr wydanych  legitymacji szkolnych,

· rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

· rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
· rejestr legitymacji pracowniczych,
· rejestr kart rowerowych,

· książka kancelaryjna,
· księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
· księgi uczniów,

· księgi absolwentów,

· księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

· księgi zastępstw,

· księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

· księgi protokołów Rady Rodziców,

· dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
· ewidencja dzienników szkolnych,

· ewidencje pieczęci szkolnych,

· ewidencje delegacji służbowych,

· ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

· ewidencje czasu pracy,

· ewidencje wydanej odzieży roboczej,

· ewidencje biletów MPK,

· ewidencje wykorzystanych pomieszczeń,

· listy obecności pracowników administracji, obsługi, stołówki, świetlicy, biblioteki oraz pedagoga,

 

W archiwum zakładowym gromadzi się:
· dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

· dokumenty finansowe,
· księgi arkuszy ocen,
· dzienniki szkolne,

· księgi protokołów i zastępstw,

· kronika szkoły,

· dokumentacja pracy szkoły.

Dane z prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek. 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawa o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.),  informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej nr 25 w Rzeszowie, a także nie zostały udostepnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostepniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na adres: 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17. Wzór wniosku znajduje sie poniżej.

 

Regulaminy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl
adres skrytki ESP: /sp25rzeszow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl, w celu założenia konta należy skorzystać z tego adresu https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register

W celu wysłania pisma do Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /sp25rzeszow/SkrytkaESP

Ochrona Danych Osobowych:

1. Klauzula ogólna

2. Klauzula dla uczniów i rodziców

 Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli 

Rok 2014 :

1. Kontrola gospodarki mieniem oraz finansowa jednostki samorządowej za rok 2013; zwłaszcza w zakresie: gospodarki pieniężnej, dochodów i wydatków budżetowych

2. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

3. Kontrola programu edukacji antytytoniowej "Znajdź właściwe rozwiązanie"

4. Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

5. Kontrola w przedmiocie prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 usatawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy oraz prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy

6. Kontrola związana z przygotowaniem do nowego roku szkolnego

7. Kontrola sanitarna bloku żywienia

8. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakłd oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowaość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Rok 2015

1. Kontrola programu edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie proszę"

2. Kontrola dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej

3. Kontrola związana z przygotowanie do nowego roku szkolnego

4. Kontrola stanowiska osoby niepełnosprawnej

5. Kontrola produkcji i obrotu żywności

6. Kontrola stanu sanitarnego szkoły

Rok 2016

1. Kontrola w zakresie prawidłowości przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

2. Kontrola stanu sanitarnego szkoły

Rok 2017

1. Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

2. Kontrola prawidłowości działań Szkoły Podstawowej nr 25  w Rzeszowie

3. Rekontrola prawidłowości działań Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

5. Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących realizacji uprawnień rodziców

6. Kontrola stanu sanitarnego szkoły

7. Kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia

8. Kontrola - organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rok 2018

1. Kontrola w związku z przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego 2018/2019

2. Kontrola w zakresie spełnienia przepisów ochrony pracy i bhp w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

3. Kontrola warunków produkcji żywności

4. Kontrola stanu sanitarnego szkoły

Rok 2019

1. Kontrola - Sprawdzenie prawidłowości działań szkoły w zakresie dotyczącym oceniania zachowania ucznia i usprawiedliwiania jego nieobecności zgodnie z przepisami prawa

2. Kontrola - Sprawdzenie prawidłowości działań szkoły w zakresie dotyczącym współpracy z rodzicami uczniów oraz zgodności zapisów Statutu szkoły z przepisami prawa w zakresie oceniania

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

30 czerwca 2003r., 10 października 2013r., 5 listopada 2013 r., 4 czerwca 2014 r., 1 sierpnia 2014 r., 24 sierpnia 2015 r., 10 listopada 2016 r., 26 maja 2017 r., 19 lipca 2017 r., 17 listopada 2017 r., 28 listopada 2017 r., 10 stycznia 2018 r., 29 maja 2018 r., 16 listopada 2018 r., 

Opracowanie

Anna Grela

Zatwierdzenie

Bożena Zięba - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 28.05.2019 14:53, Alicja Kobiałka
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:25, Dyrektor Szkoły - mgr Bożena Zięba
Drukuj Poleć znajomym