Wersja Archiwalna

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy - profil kandydata na kierowcę (PKK)

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.  z  2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r.  w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 617)

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania na dole strony)
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
  • Wyraźną, aktualną  i kolorową  fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył  18 lat
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej   lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo  zaświadczenie,   że  studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

 
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).


Opłaty

Wydanie profilu kandydata na kierowcę – bez opłat.
Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 (opłata ewidencyjna) wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego.
Opłaty można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w placówkach Banku Pekao S.A. w Urzędzie.
Nr rachunku 71 1240 1792 1111 0010 0486 8812.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji, pokój nr 14.


Termin załatwienia sprawy

Do 2 dni roboczych – profil kandydata na kierowcę
Do 30 dni – wydanie prawa jazdy

 
Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75

 

Informacje dodatkowe

Profil kandydata na kierowcę należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii.
Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 12.04.2019 09:00, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 13:56, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym