Wersja Archiwalna

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy - profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.  z  2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 . w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa:

- Wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dostępny w siedzibie Urzędu Miasta lub do pobrania na dole strony),

- Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

- Kolorową fotografię (Patrz: Wymagania dotyczące fotografii),

- Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat oraz zgodę rodzica na przystąpienie do szkolenia – o ile jest wymagana,

- Dokument tożsamości (do wglądu),

- Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy  lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.


Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym,
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.


Opłaty:Wydanie potwierdzenia wygenerowania profilu kandydata na kierowcę – bez opłat.
Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego.
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w placówkach  PKO BP SA w Urzędzie.
Nr rachunku 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji, pokój nr 14.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 dni roboczych – profil kandydata na kierowcę
Do 30 dni – wydanie prawa jazdy

Po wyrażeniu chęci uzyskania wiadomości w formie smsa, urząd zawiadamia o możliwości odbioru prawa jazdy w placówce urzędu lub w Punktach Obsługi Mieszkańców.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75

 

Informacje dodatkowe:

Potwierdzenie wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii i przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania.

 

Uwaga

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
WNIOSEK.pdf (2,56 MB)
Opublikował(a): 12.04.2019 09:00, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 13:56, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym