Wersja Archiwalna

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy - profil kandydata na kierowcę (PKK)

Podstawa prawna:

 

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.  z  2015 r. poz. 155 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)
 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa:

 

- Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w siedzibie Urzędu Miasta lub do pobrania na dole strony),

- Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

- Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

- Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat oraz zgodę rodzica na przystąpienie do szkolenia – o ile jest wymagana,

- Dokument tożsamości (do wglądu),

- Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.


Prawo jazdy jest wydawane osobie, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)  

 

Opłaty:

 

Wydanie potwierdzenia wygenerowania profilu kandydata na kierowcę – bez opłat.
Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego.
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w placówkach  PKO BP SA w Urzędzie.
Nr rachunku 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji, pokój nr 14.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 2 dni roboczych – profil kandydata na kierowcę
Do 30 dni – wydanie prawa jazdy

Po wyrażeniu chęci uzyskania wiadomości w formie smsa, urząd zawiadamia o możliwości odbioru prawa jazdy w placówce urzędu lub w Punktach Obsługi Mieszkańców.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75

 

Informacje dodatkowe:

 

Potwierdzenie wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii i przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania.

Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

 

Uwaga

 

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 12.04.2019 09:00, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 13:56, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym