Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10


Siedziba

Adres ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon 017 748 23 50
Strona WWW
Galeria zdjęć szkolnych
http://sp10.net
http://picasaweb.google.com/sp10rzeszow
E-mail sekretariat@sp10.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Artur de Sternberg Stojałowski
Siedziba ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon 017 748 23 50
E-mail arturst@sp10.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Dyrektor szkoły przyjmuje strony zainteresowane w środy w godz. 11.45 - 13.45 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie została powołana na podstawie Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.04.1970 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

Uchwała nr X/43/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 09.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w sześcioletnią Szkołę Podstawową.

 

Statut i struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Szkoła jest publiczną szkoła sześcioletnią powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane

II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VI - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Regulamin organizacyjny

Pobierz

 

 
Bilans, budżet roczny

Bilans za rok 2011
Bilans za rok 2012
Bilans za rok 2013

 

Zadania

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie sześcioklasowym.
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności.
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna.
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

 

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły,
- promowanie i klasyfikowanie uczniów,
- zatwierdzanie dokumentów,
- podejmowanie uchwał,
- planowanie rozwoju placówki,
- wydawanie zarządzeń,
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna

Sprawy urzędowe:
- Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły,
- Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń,
- Opłaty - według stawek urzędowych,
- Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym.

 

Szkoła oferuje:

- wszechstronny rozwój każdego dziecka,
- wysoki poziom nauczania,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
- nauczanie języka angielskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce,
- opiekę higienistki(3 razy w tygodniu) oraz pedagoga szkolnego,
- wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa,
- udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach turystycznych,
- współpracę partnerską ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Comenius.

 

Szkoła posiada:

- sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
- 7 tablic interaktywnych,
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
- bibliotekę z czytelnią,
- salę widowiskową ze sceną teatralną,
- wewnętrzną telewizję szkolną,
- monitoring  zewnątrz i wewnątrzszkolny,
- dobre zaplecze sportowe: boisko do piłki nożnej (33x49), siatkówki (10x20x3), koszykówki (15x24), sala gimnastyczna, sala ruchu, sala „Radosna Szkoła” oraz sprzęt do gry w tenisa stołowego,
- świetlicę i stołówkę,
- sklepik szkolny.

 

Szkoła prowadzi:

- zajęcia świetlicowe w godz. 6:30–17:00: zabawy, gry (stolikowe, ruchowe np. Konsola XBOX 360+KINEKCT), zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, czytelnicze, scrabble, teatralne, szachowe, komputerowe, sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
- obiady w godz.11:00 – 14:30.

 

Ponadto w szkole odbywają się odpłatne zajęcia:

- język angielski,
- szachy,
- nauka gry na instrumentach,
- balet,
- ceramika.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
- budynek o powierzchni całkowitej 4004 m2,
- przeznaczone na cele dydaktyczne: 2910 m2,
- przeznaczone na cele nie dydaktyczne: 1094 m2 ,
- grunty o powierzchni całkowitej: 11754 m2,
- Place utwardzone: 3467 m2,
Całkowita powierzchnia boisk sportowych: 2377 m2,
Duże: 33x49=1617 m kw.
Małe: 15x24=360 m kw.
Do siatkówki: 10x20x2=400 m kw.
Suma pozostałych powierzchni utwardzonych: 1090 m2,
Plac koło sali gimnastycznej: 37x8=304 m kw.
Od północy mały: 7x14=98 m kw.
Plac koło budynku szkoły: 10x60=600 m kw.
Droga dojazdowa: 35x2,5=88 m kw.
- Place nieutwardzone
- trawy: 8287 m kw.
- Sprzęt
- Komputery 29 szt.
- Skaner 1 szt.
- Monitory 35 szt.
- Drukarki 8 szt.
- Radiomagnetofony 28 szt.
- Telewizory 27 szt.
- Wideoodtwarzacze 12 szt.
- Mikser wideo 1 szt.
- Wieża stereo 1 szt.
- Wzmacniacze 2 szt.
- Kamera wideo 1 szt.
- Rzutnik multimedialny 1 szt.
- Centrala telefoniczna 1 szt.
- Ksero 1 szt.
- Bindownica 1 szt.
- Tel. Fax 1 szt.
- System monitorowania szkoły

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
- rejestr świadectw szkolnych,
- rejestr wydanych  legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
- rejestr legitymacji pracowniczych,
- rejestr kart rowerowych,

- książka kancelaryjna,
- księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
- księgi uczniów,

- księgi absolwentów,

- księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

- księgi zastępstw,

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

- księgi protokołów Rady Rodziców,

- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
- ewidencja dzienników szkolnych,

- ewidencje pieczęci szkolnych,

- ewidencje delegacji służbowych,

- ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- ewidencje czasu pracy,

- ewidencje wydanej odzieży roboczej,

- ewidencje biletów MPK,

- ewidencje wykorzystanych pomieszczeń,

- listy obecności pracowników administracji, obsługi, stołówki, świetlicy, biblioteki oraz pedagoga,

 

W archiwum zakładowym gromadzi się:
- dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

- dokumenty finansowe,
- księgi arkuszy ocen,
- dzienniki szkolne,

- księgi protokołów i zastępstw,

- kronika szkoły,

- dokumentacja pracy szkoły.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów

 

 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Ogłoszenia u udzielanym zamówieniu:


* Przetargi oraz Zapytanie Ofertowe

 

Walorem szkoły jest bezpieczne i atrakcyjne usytuowanie jej w parku, z daleka od ruchliwych ulic, z dogodnym dojazdem z każdego punktu miasta.

 

Data opracowania

31.07.2014r.

 

Opublikował

Ireneusz Irzyk - publikator

 

Opracowanie

Teresa Bożena Kędzierska - wicedyrektor

 

Zatwierdzenie

Artur de Sternberg Stojałowski - dyrektor

Opublikował(a): 12.09.2019 08:00, Ireneusz Irzyk
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Albert Murjas
Drukuj Poleć znajomym