Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 10


Siedziba

Adres 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 4
Telefon 017 748 23 50, 017 854 93 73
Strona WWW www.sp10.pl.pl
E-mail sekretariat@sp10.pl.pl
Godziny pracy 6.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Artur de Sternberg Stojałowski
Siedziba 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 4
Telefon 017 748 23 50, 017 854 93 73
E-mail arturst@sp10.pl.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 14.30

 

Podstawa prawna

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.04.1970 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, Uchwała nr X/43/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 09.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Regulamin organizacyjny

Pobierz

 

 

Statut

Pobierz

 

 

Prowadzone sprawy

Pobierz

 

 

Zadania

 

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie sześcioklasowym
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

 

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły - promowanie i klasyfikowanie uczniów - podejmowanie uchwał- zatwierdzanie dokumentów - planowanie rozwoju placówki
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna
- wydawanie zarządzeń

Sprawy urzędowe: Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły. Do zapisu niezbędny jest dowód osobisty jednego z rodziców. Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń w terminie tygodniowym, opłaty - według stawek urzędowych. Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego. Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
- budynek o powierzchni całkowitej 4004 m kw.
- przeznaczone na cele dydaktyczne: 2910 m kw.
- przeznaczone na cele nie dydaktyczne: 1094 m kw.
- grunty o powierzchni całkowitej: 11754 m kw.
- Place utwardzone: 3467 m kw.
Całkowita powierzchnia boisk sportowych: 2377 m kw.
Duże: 33x49=1617 m kw.
Małe: 15x24=360 m kw.
Do siatkówki: 10x20x2=400 m kw.
Suma pozostałych powierzchni utwardzonych: 1090 m kw.
Plac koło sali gimnastycznej: 37x8=304 m kw.
Od północy mały: 7x14=98 m kw.
Plac koło budynku szkoły: 10x60=600 m kw.
Droga dojazdowa: 35x2,5=88 m kw.
- Place nieutwardzone
- trawy: 8287 m kw.
- Sprzęt
- Komputery 29 szt.
- Skaner 1 szt.
- Monitory 35 szt.
- Drukarki 8 szt.
- Radiomagnetofony 28 szt.
- Telewizory 27 szt.
- Wideoodtwarzacze 12 szt.
- Mikser wideo 1 szt.
- Wieża stereo 1 szt.
- Wzmacniacze 2 szt.
- Kamera wideo 1 szt.
- Rzutnik multimedialny 1 szt.
- Centrala telefoniczna 1 szt.
- Ksero 1 szt.
- Bindownica 1 szt.
- Tel. Fax 1 szt.
- System monitorowania szkoły

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzi się rejestr druków ścisłego zarachowania i pieczęci:
- świadectw szkolnych
- legitymacji szkolnych
- legitymacji ubezpieczeniowych
- zaświadczeń OKE
Prowadzone są:
- księgi dzieci zamieszkujących w rejonie szkoły
- księgi uczniów uczęszczających do szkoły
W archiwum zakładowym gromadzi się:
- akta osobowe pracowników szkoły
- księgi arkuszy ocen
- protokoły Rad Pedagogicznych

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

07.07.2003 r., 17.04.2007 r.

 

Opracowanie

Teresa Bożena Kędzierska - wicedyrektor

 

Zatwierdzenie

Artur de Sternberg Stojałowski - dyrektor

Opublikował(a): 12.09.2019 08:00, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Albert Murjas
Drukuj Poleć znajomym