Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10


Siedziba

Adres ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon 017 748 23 50
Strona WWW http://sp10.net
E-mail sekretariat@sp10.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Artur de Sternberg Stojałowski
Siedziba ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon 017 748 23 50
E-mail arturst@sp10.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Dyrektor szkoły przyjmuje strony zainteresowane w środy w godz. 11.45 - 13.45 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Podstawa prawna

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.04.1970 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, Uchwała nr X/43/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 09.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Regulamin organizacyjny

Pobierz

 

 
Prowadzone sprawy

Pobierz

 

 

Zadania

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie sześcioklasowym.
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności.
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna.
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

 

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły,
- promowanie i klasyfikowanie uczniów,
- zatwierdzanie dokumentów,
- podejmowanie uchwał,
- planowanie rozwoju placówki,
- wydawanie zarządzeń,
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna

Sprawy urzędowe:
- Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły,
- Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń,
- Opłaty - według stawek urzędowych,
- Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym.

 

Szkoła oferuje:

- wszechstronny rozwój każdego dziecka,
- wysoki poziom nauczania,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
- nauczanie języka angielskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce,
- opiekę higienistki(3 razy w tygodniu) oraz pedagoga szkolnego,
- wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa,
- udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach turystycznych,
- współpracę partnerską ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Comenius.

 

Szkoła posiada:

- sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
- 7 tablic interaktywnych,
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
- bibliotekę z czytelnią,
- salę widowiskową ze sceną teatralną,
- wewnętrzną telewizję szkolną,
- monitoring  zewnątrz i wewnątrzszkolny,
- dobre zaplecze sportowe: boisko do piłki nożnej (33x49), siatkówki (10x20x3), koszykówki (15x24), sala gimnastyczna, sala ruchu, sala „Radosna Szkoła” oraz sprzęt do gry w tenisa stołowego,
- świetlicę i stołówkę,
- sklepik szkolny.

 

Szkoła prowadzi:

- zajęcia świetlicowe w godz. 6:30–17:00: zabawy, gry (stolikowe, ruchowe np. Konsola XBOX 360+KINEKCT), zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, czytelnicze, scrabble, teatralne, szachowe, komputerowe, sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
- obiady w godz.11:00 – 14:30.

 

Ponadto w szkole odbywają się odpłatne zajęcia:

- język angielski,
- szachy,
- nauka gry na instrumentach,
- balet,
- ceramika.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
- budynek o powierzchni całkowitej 4004 m kw.
- przeznaczone na cele dydaktyczne: 2910 m kw.
- przeznaczone na cele nie dydaktyczne: 1094 m kw.
- grunty o powierzchni całkowitej: 11754 m kw.
- Place utwardzone: 3467 m kw.
Całkowita powierzchnia boisk sportowych: 2377 m kw.
Duże: 33x49=1617 m kw.
Małe: 15x24=360 m kw.
Do siatkówki: 10x20x2=400 m kw.
Suma pozostałych powierzchni utwardzonych: 1090 m kw.
Plac koło sali gimnastycznej: 37x8=304 m kw.
Od północy mały: 7x14=98 m kw.
Plac koło budynku szkoły: 10x60=600 m kw.
Droga dojazdowa: 35x2,5=88 m kw.
- Place nieutwardzone
- trawy: 8287 m kw.
- Sprzęt
- Komputery 29 szt.
- Skaner 1 szt.
- Monitory 35 szt.
- Drukarki 8 szt.
- Radiomagnetofony 28 szt.
- Telewizory 27 szt.
- Wideoodtwarzacze 12 szt.
- Mikser wideo 1 szt.
- Wieża stereo 1 szt.
- Wzmacniacze 2 szt.
- Kamera wideo 1 szt.
- Rzutnik multimedialny 1 szt.
- Centrala telefoniczna 1 szt.
- Ksero 1 szt.
- Bindownica 1 szt.
- Tel. Fax 1 szt.
- System monitorowania szkoły

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzi się rejestr druków ścisłego zarachowania i pieczęci:
- świadectw szkolnych,
- legitymacji szkolnych,
- legitymacji ubezpieczeniowych,
- zaświadczeń OKE.
Prowadzone są:
- księgi dzieci zamieszkujących w rejonie szkoły,
- księgi uczniów uczęszczających do szkoły,
W archiwum zakładowym gromadzi się:
- akta osobowe pracowników szkoły,
- księgi arkuszy ocen,
- protokoły Rad Pedagogicznych.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

12.03.2014r.

 

Opublikował

Ireneusz Irzyk - publikator

 

Opracowanie

Teresa Bożena Kędzierska - wicedyrektor

 

Zatwierdzenie

Artur de Sternberg Stojałowski - dyrektor

Opublikował(a): 12.09.2019 08:00, Ireneusz Irzyk
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Albert Murjas
Drukuj Poleć znajomym