Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie


Siedziba

Adresul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon+48 17 748-23-50
NIP813-24-04-425
Regon000242803
Strona WWW
Galeria zdjęć szkolnych
http://sp10.net
Galeria Szkoły Podstawowej Nr 10
Galeria Biblioteki SP 10
E-mailsekretariat@sp10.resman.pl
Godziny pracy7.30 - 15.30
Adres skrytki ESP/SP10Rzeszow/SkrytkaESP

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoAlbert Murjas
Siedzibaul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon+48 17 748-23-50
E-maildyrektorsp10@edu.erzeszow.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracyDyrektor szkoły przyjmuje strony zainteresowane w środy w godz. 11.45 - 13.45 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie została powołana na podstawie Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.04.1970 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

Uchwała nr LI/1143/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

 

Statut i struktura organizacyjna

 Szkoła jest publiczną szkoła ośmioletnią powszechną i obowiązkową.
 Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane
II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VIII - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

Statut SP10

 


Zadania

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie ośmioklasowym.
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności.
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna.
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

 Zadania Dyrektora Szkoły:

Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy.

 Zadania Sekretariatu:

Obsługa kancelaryjna Szkoły, prowadzenie akt, prowadzenie obowiązku szkolnego, obsługa interesantów i uczniów.

 Zadania Księgowości:

Obsługa finansowa Szkoły.

 Zadania Grona Pedagogicznego:

 1. Realizacja programów nauczania.
 2. Klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.
 3. Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 5. Wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów.
 6. Współpraca z rodzicami uczniów.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły,
- promowanie i klasyfikowanie uczniów,
- zatwierdzanie dokumentów,
- podejmowanie uchwał,
- planowanie rozwoju placówki,
- wydawanie zarządzeń,
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna

Sprawy urzędowe:
- Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły,
- Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń,
- Opłaty - według stawek urzędowych,
- Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym.

 

Szkoła oferuje:

- wszechstronny rozwój każdego dziecka,
- wysoki poziom nauczania,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
- nauczanie języka angielskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce,
- opiekę higienistki(3 razy w tygodniu) oraz pedagoga szkolnego,
- wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa,
- udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach turystycznych,
- współpracę partnerską ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Comenius oraz Erasmus.

 

Szkoła posiada:

- sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
- 8 tablic interaktywnych,
- 4 ekrany multimedialne z rzutnikiem,
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
- bibliotekę szkolną z czytelnią i komputerami z dostępem do Internetu,
- salę widowiskową ze sceną teatralną,
- wewnątrzszkolną telewizję,
- monitoring  zewnątrz i wewnątrzszkolny,
- wewnątrzszkolny radiowęzeł,
- dobre zaplecze sportowe: boisko duże do gry w piłkę nożną: 33m x 49m = 1617 m2,  małe do gry w koszykówkę: 15m x 24m = 360 m2,  do siatkówki: 22m x 13m = 286m2, małe: 10m x 20m x 2szt = 400 m2, sala gimnastyczna, sala ruchu, sala „Radosna Szkoła” oraz stoły do gry w tenisa stołowego,
- świetlicę i stołówkę,
- sklepik szkolny.

 

Szkoła prowadzi:

- zajęcia świetlicowe w godz. 6:30–17:00: zabawy, gry (stolikowe, ruchowe np. Konsola XBOX 360+KINEKCT), zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, czytelnicze, scrabble, teatralne, szachowe, komputerowe, sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
- obiady w godz.11:00 – 14:15.

 

Ponadto w szkole odbywają się odpłatne zajęcia:

Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2018/2019

1.     Akademia Umysłu, „Wesoła Szachownica” – zajęcia szachowe, tel.+48 602-612-630,  :

Środa   :  14:25 – 15:10

               Czwartek: 12:35 – 13:20

2.     Towarzystwo Ognisk i Szkół Artystycznych Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 – zajęcia  muzyczne :

Poniedziałek   :  13:45 – 14:45

Wtorek : 14:00 – 14:30

                 15:30 – 17:00

                 14:30 – 16:00

Czwartek:  15:10 – 16:10

Piątek:  14:45 – 15:15

             15:45 – 16:15

                            15:30 – 16:00

3.     Szkołą Tańca – N, zajęcia taneczne tel. +48 533-188-200 :

Środa  :  16:00 – 18:00

              Piątek : 16:00 – 18:00

4.     PROFES – zajęcia z języka angielskiego tel. +48 724-558-497:

Poniedziałek :  12.35 – 14.05

Wtorek: 13.35 -14.45

                13.30 – 15.00

  15.05 – 16.35

  14.45 – 16.15

                 Środa : 13.45 – 15.15

                 Czwartek: 14.30 – 16.00

                 Piątek: 12.50 – 14.20

                               13.45 – 15.15

                            14.30 – 15.40

14.30  – 16.00

15.00 – 16.30

5.     F.P. „PRIMUS”  - zajęcia z języka angielskiego tel. +48 666-838-630, +48 508-322-631 :

Poniedziałek :  13.25 – 14.10

               Czwartek: 12.30 – 13.15

6.     CODE FUN – zajęcia z programowania tel. +48 601-076-563, :

Czwartek  :  13.35 – 14.35

7.     TOVI – zajęcia z języka niemieckiego:

Poniedziałek :  14.20 – 15.20

8.     Klub Sportowy JU-JITSU KARATE, zajęcia z ju-jitsu karate:

Poniedziałek :  18.30 – 19.15

Środa : 18.30 – 19.15

9.     Music & More, zajęcia nauki gry na gitarze:

Poniedziałek   :  14.25 – 16:00

10.   SelenBit, zajęcia z robotyki :

Wtorek :  13.35 – 15.05

 

                  15.15 – 16.45

 

Prowadzone sprawy

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt opracowanym w szkole.
- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
  - budynek o powierzchni całkowitej 4004 m2,
  - przeznaczone na cele dydaktyczne: 2910 m2,
  - przeznaczone na cele nie dydaktyczne: 1094 m2 ,
  - grunty o powierzchni całkowitej: 11754 m2,
  - Place utwardzone: 3467 m2,
Całkowita powierzchnia boisk sportowych: 2663 m2,
  Duże do gry w piłkę nożną: 33m x 49m = 1617 m2,
  Małe do gry w koszykówkę: 15m x 24m = 360 m2,
  Do siatkówki: 22m x 13m = 286m2,
  Małe: 10m x 20m x 2szt = 400 m2,
Suma pozostałych powierzchni utwardzonych: 1090 m2,
Plac koło sali gimnastycznej: 37m x 8m =304 m2
Od północy mały: 7m x 14m = 98 m2
Plac koło budynku szkoły: 10m x 60m = 600 m2
Droga dojazdowa: 35m x 2,5m = 88 m2
 

stan na dzień 30-10-2016 r. (wartości podane w zł)

 • Budynek Szkoły - 2 440 088,73
 • Maszyny urządzenia - 29 285,71
 • Narzędzia wyposażenie - 129 870,85
 • Pozostałe środki trwałe - 684 759,44
 • Zbiory biblioteczne - 63 295,00

 

Bilans, budżet roczny

 

Bilans za 2011 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2011 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2011 r. pobierz
Bilans za 2012 r. pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2012 r. pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2012 r. pobierz
Bilans za 2013 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2013 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2013 r.pobierz
Bilans za 2014 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2014 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2014 r.pobierz
Bilans za 2015 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2015 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2015 r.pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bilans za 2016 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2016 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2016 r.pobierz
Bilans za 2017 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2017 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2017 r.pobierz
Bilans za 2018 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2018 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2018 r.pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa rok 2018pobierz
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
- rejestr świadectw szkolnych,
- rejestr wydanych  legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
- rejestr legitymacji pracowniczych,
- rejestr kart rowerowych,

- książka kancelaryjna,
- księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
- księgi uczniów,

- księgi absolwentów,

- księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

- księgi zastępstw,

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

- księgi protokołów Rady Rodziców,

- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
- ewidencja dzienników szkolnych,

- ewidencje pieczęci szkolnych,

- ewidencje delegacji służbowych,

- ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- ewidencje czasu pracy,

- ewidencje wydanej odzieży roboczej,

- ewidencje biletów MPK,

- ewidencje wykorzystanych pomieszczeń,

- listy obecności pracowników administracji, obsługi, stołówki, świetlicy, biblioteki oraz pedagoga,

 

W archiwum zakładowym gromadzi się:
- dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

- dokumenty finansowe,
- księgi arkuszy ocen,
- dzienniki szkolne,

- księgi protokołów i zastępstw,

- kronika szkoły,

- dokumentacja pracy szkoły.

 


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

10.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego szkoły i bloku żywienia.

16.05.2017

Urząd Miasta Rzeszowa. Wydział Zdrowia

Kontrola prawidłowości realizacji umów zawartych z Wydziałem Zdrowia

31.05.2017

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

10.10.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

Kontrola w związku z podejrzeniem zatrucia (nieprawidłowości nie stwierdzona)

11.10.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

Kontrola w związku z podejrzeniem zatrucia
(nieprawidłowości nie stwierdzona)

26.10.2017

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Rzeszowie

Prawna ochrona pracy i bhp w odniesieniu do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

15.03.2018

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

28.03.2018

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Kontrola doraźna dotycząca sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły.

30.06.2018

6,7.06.2018

Okręgowy Inspektorat Pracy

Wybrane zagadnienia prawa pracy.

07.08.2018

Audytorzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Kontrola prawidłowości dokumentowania czynności sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

05.10.2018

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Badanie zasadności zarzutu wobec szkoły.

10.12.2018

Państwowa Inspekcja Pracy

Opinia o stanowisku pracy utworzony dla osoby niepełnosprawnej.

08.01.2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

Kontrola prawidłowości składek ZUS.


Udostępnianie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów

 

 Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl
adres skrytki ESP: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl, w celu założenia konta należy skorzystać z tego adresu https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register

W celu wysłania pisma do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP


Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej Nr 10 w rzeszowie

 

RODO

 

 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 Ogłoszenia u udzielanym zamówieniu:


* Przetargi oraz Zapytanie Ofertowe

 

 Oferty Pracy


Więcej informacji w siedzibie szkoły w sekretariacie lub pod nr tel. 17 748-23-50.

 

Walorem szkoły jest bezpieczne i atrakcyjne usytuowanie jej w parku, z daleka od ruchliwych ulic, z dogodnym dojazdem z każdego punktu miasta.

 

Data opracowania

12.09.2019r.

 

Zatwierdzenie

Albert Murjas - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

Opublikował(a): 12.09.2019 08:13, Marcin Paja
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Albert Murjas
Drukuj Poleć znajomym