Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie


Siedziba

Adresul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon+48 17 748-23-50
NIP813-24-04-425
Regon000242803
Strona WWW
Galeria zdjęć szkolnych
http://sp10.net
Galeria Szkoły Podstawowej Nr 10
Galeria Biblioteki SP 10
E-mailsekretariat@sp10.resman.pl
Godziny pracy7.30 - 15.30
Adres skrytki ESP/SP10Rzeszow/SkrytkaESP

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoArtur de Sternberg Stojałowski
Siedzibaul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów
Telefon+48 17 748-23-50
E-mailarturst@sp10.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracyDyrektor szkoły przyjmuje strony zainteresowane w środy w godz. 11.45 - 13.45 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie została powołana na podstawie Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.04.1970 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

Uchwała nr X/43/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 09.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w sześcioletnią Szkołę Podstawową.

 

Statut i struktura organizacyjna

 Szkoła jest publiczną szkoła sześcioletnią powszechną i obowiązkową.
 Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane
II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VI - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

Statut SP10

 


Zadania

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie sześcioklasowym.
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności.
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna.
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

 Zadania Dyrektora Szkoły:

Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy.

 Zadania Sekretariatu:

Obsługa kancelaryjna Szkoły, prowadzenie akt, prowadzenie obowiązku szkolnego, obsługa interesantów i uczniów.

 Zadania Księgowości:

Obsługa finansowa Szkoły.

 Zadania Grona Pedagogicznego:

 1. Realizacja programów nauczania.
 2. Klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.
 3. Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 5. Wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów.
 6. Współpraca z rodzicami uczniów.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły,
- promowanie i klasyfikowanie uczniów,
- zatwierdzanie dokumentów,
- podejmowanie uchwał,
- planowanie rozwoju placówki,
- wydawanie zarządzeń,
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna

Sprawy urzędowe:
- Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły,
- Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń,
- Opłaty - według stawek urzędowych,
- Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym.

 

Szkoła oferuje:

- wszechstronny rozwój każdego dziecka,
- wysoki poziom nauczania,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
- nauczanie języka angielskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce,
- opiekę higienistki(3 razy w tygodniu) oraz pedagoga szkolnego,
- wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa,
- udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach turystycznych,
- współpracę partnerską ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Comenius oraz Erasmus.

 

Szkoła posiada:

- sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
- 8 tablic interaktywnych,
- 4 ekrany multimedialne z rzutnikiem,
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
- bibliotekę z czytelnią,
- salę widowiskową ze sceną teatralną,
- wewnątrzszkolną telewizję (w trakcie konserwacji),
- monitoring  zewnątrz i wewnątrzszkolny,
- wewnątrzszkolny radiowęzeł,
- dobre zaplecze sportowe: boisko duże do gry w piłkę nożną: 33m x 49m = 1617 m2,  małe do gry w koszykówkę: 15m x 24m = 360 m2,  do siatkówki: 22m x 13m = 286m2, małe: 10m x 20m x 2szt = 400 m2, sala gimnastyczna, sala ruchu, sala „Radosna Szkoła” oraz sprzęt do gry w tenisa stołowego,
- świetlicę i stołówkę,
- sklepik szkolny.

 

Szkoła prowadzi:

- zajęcia świetlicowe w godz. 6:30–17:00: zabawy, gry (stolikowe, ruchowe np. Konsola XBOX 360+KINEKCT), zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, czytelnicze, scrabble, teatralne, szachowe, komputerowe, sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
- obiady w godz.11:00 – 14:30.

 

Ponadto w szkole odbywają się odpłatne zajęcia:

- Szkoła Tańca N Natalia Kamińska tel.: +48 533-188-200
   zajecia w dniach:
    *poniedziałek w godz. 16-18 sala gimnastyczna,
    *piątek w godz. 16-18 sala gimnastyczna,

- Profes - zajęcia z j. angieslkiego tel.: +48 724-558-497
  zajęcia w dniach:
   *poniedziałek w godz:
    -14:15-15:45 sala 24,
    -14:15-15:45 sala 25,
    -14:15-15:45 sala 42,
    -12:35-14:05 sala 43,
   *wtorek w godz:
    -14:30-15:40 sala 24,
   *środa w godz:
    -14:30-16:00 sala 25,
    -14:15-15:45 sala 41,
    -15:05-16:35 sala 26,
    -13:25-14:55 sala 42,
   *piątek w godz:
    -13.25-14.55 sala 41,
    -14:30-15:40 sala 24,
    -14:15-15:50 sala 28,

- Akademia Umysłu "Wesoła Szachownica" - zajęcia szachowe tel.: +48 602-612-630
   zajecia w dniach:
    *woterk w godz. 08:00-08:45 sala 48,
    *woterk w godz. 12:35-13:20 sala 42,
    *czwartek w godz. 08:00-8:45 sala 26,

- Społeczne Ognisko Muzyczne - zajęcia muzyczne tel.: +48 17 853-70-82
   zajęcia od poniedziałku do piątku w sali 49 w godz. popołudniowych,

- Akademia Małego Informatyka tel.: +48 17 854-99-30, kom.: +48 531-904-403,
   e-mail: edu.it@onet.eu,
   www.akademia.edu-it.com.pl,
   zajęcia w dniach:
    *10.11.2016 w godz. 14:20-15:50 sala 21 gr I,
    *24.11.2016 w godz. 14:20-15:50 sala 21 gr I,
    *01.12.2016 w godz. 14:20-15:50 sala 21 gr I,
    *15.12.2016 w godz. 14:20-15:50 sala 21 gr I,
    *12.01.2017 w godz. 14:20-15:50 sala 21 gr I,
    *04.11.2016 w godz. 11:35-13:05 sala 34 gr II,
    *18.11.2016 w godz. 11:35-13:05 sala 34 gr II,
    *02.12.2016 w godz. 11:35-13:05 sala 34 gr II,
    *16.12.2016 w godz. 11:35-13:05 sala 34 gr II,
    *13.01.2017 w godz. 11:35-13:05 sala 34 gr II,
 

Prowadzone sprawy

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt opracowanym w szkole.
- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
  - budynek o powierzchni całkowitej 4004 m2,
  - przeznaczone na cele dydaktyczne: 2910 m2,
  - przeznaczone na cele nie dydaktyczne: 1094 m2 ,
  - grunty o powierzchni całkowitej: 11754 m2,
  - Place utwardzone: 3467 m2,
Całkowita powierzchnia boisk sportowych: 2663 m2,
  Duże do gry w piłkę nożną: 33m x 49m = 1617 m2,
  Małe do gry w koszykówkę: 15m x 24m = 360 m2,
  Do siatkówki: 22m x 13m = 286m2,
  Małe: 10m x 20m x 2szt = 400 m2,
Suma pozostałych powierzchni utwardzonych: 1090 m2,
Plac koło sali gimnastycznej: 37m x 8m =304 m2
Od północy mały: 7m x 14m = 98 m2
Plac koło budynku szkoły: 10m x 60m = 600 m2
Droga dojazdowa: 35m x 2,5m = 88 m2
 

stan na dzień 30-10-2016 r. (wartości podane w zł)

 • Budynek Szkoły - 2 440 088,73
 • Maszyny urządzenia - 29 285,71
 • Narzędzia wyposażenie - 129 870,85
 • Pozostałe środki trwałe - 684 759,44
 • Zbiory biblioteczne - 63 295,00

 

Bilans, budżet roczny

 

Bilans za 2011 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2011 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2011 r. pobierz
Bilans za 2012 r. pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2012 r. pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2012 r. pobierz
Bilans za 2013 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2013 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2013 r.pobierz
Bilans za 2014 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2014 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2014 r.pobierz
Bilans za 2015 r.pobierz
Rachunek Zysków i Strat 2015 r.pobierz
Zestawienie Zmian w Funduszu 2015 r.pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
- rejestr świadectw szkolnych,
- rejestr wydanych  legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
- rejestr legitymacji pracowniczych,
- rejestr kart rowerowych,

- książka kancelaryjna,
- księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
- księgi uczniów,

- księgi absolwentów,

- księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

- księgi zastępstw,

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

- księgi protokołów Rady Rodziców,

- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
- ewidencja dzienników szkolnych,

- ewidencje pieczęci szkolnych,

- ewidencje delegacji służbowych,

- ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- ewidencje czasu pracy,

- ewidencje wydanej odzieży roboczej,

- ewidencje biletów MPK,

- ewidencje wykorzystanych pomieszczeń,

- listy obecności pracowników administracji, obsługi, stołówki, świetlicy, biblioteki oraz pedagoga,

 

W archiwum zakładowym gromadzi się:
- dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

- dokumenty finansowe,
- księgi arkuszy ocen,
- dzienniki szkolne,

- księgi protokołów i zastępstw,

- kronika szkoły,

- dokumentacja pracy szkoły.

 


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych

 

Okres kontroliOrgan kontrolującyZakres kontroli
10.03.2017Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena stanu sanitarnego szkoły i bloku żywienia
16.05.2017Urząd Miasta Rzeszowa. Wydział ZdrowiaKontrola prawidłowości realizacji umów zawartych z Wydziałem Zdrowia
31.05.2017Kuratorium Oświaty w RzeszowieKontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów

 

 Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl
adres skrytki ESP: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl, w celu założenia konta należy skorzystać z tego adresu https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register

W celu wysłania pisma do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP
 

 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 Ogłoszenia u udzielanym zamówieniu:


* Przetargi oraz Zapytanie Ofertowe

 

 Oferty Pracy

    Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko pomoc kuchenna.
Kryteria do zatrudnienia:
- zameldowanie w gminie miasta Rzeszów,
- posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim,
- jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
- doświadczenie na podobnym stanowisku.
Warunki pracy:
- czas pracy 8 godzin od 7.00 do 15.00,
- wynagrodzenie 2000 brutto.

 

Walorem szkoły jest bezpieczne i atrakcyjne usytuowanie jej w parku, z daleka od ruchliwych ulic, z dogodnym dojazdem z każdego punktu miasta.

 

Data opracowania

03.08.2017r.

 

Opracowanie

mgr Artur de Sternberg Stojałowski - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

 

Zatwierdzenie

mgr Artur de Sternberg Stojałowski - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

Opublikował(a): 12.09.2019 08:00, Ireneusz Irzyk
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Albert Murjas
Drukuj Poleć znajomym