Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 8


Siedziba

Adres 35–225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2
Telefon 17 748 23 30
Fax 17 748 23 40
Strona WWW www.sp8.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 18.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dariusz Kuźniar
Siedziba 35–225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2
Telefon 17 748 23 30
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Kompetencje Określa § 5, ust. 2 statutu szkoły.
Godziny pracy

8:00 - 15:00

Przyjmowanie stron

Każdy wtorek w godz. 14:00 - 17:00

 

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

Podstawa prawna

Protokół z dnia 31.08.1965 r. w sprawie odbioru końcowego budynku i przekazania do użytku Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Rzeszowie (z dnia 27 kwietnia 1970 r. znak KOS,-0141/303/70).

 

Struktura organizacyjna szkoły

 

Działalnością Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zadań oraz Rady Rodziców, zgodnie ze statutem szkoły (§ 4 – § 12).

Regulamin Organizacyjny Szkoły

Pobierz

 

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zgodnie z § 2 statutu szkoły.

 

Finanse, majątek

1. Powierzchnia działki ogółem: 12.880 m kw.
    a) zabudowa 2.383 m kw.
    b) obszar zagospodarowany na boiska szkolne: 1.815 m kw.
    c) teren rekreacyjny do realizacji zadań ruchowych 950 m kw.
2. Dojścia komunikacyjne 7.732 m kw.
3. Powierzchnia użytkowa budynku 3.836 m kw.
4. Kubatura 17.583 m kw.
    – teren szkoły ogrodzony siatką.
Pozostały majątek komunalny zgodnie z księgami inwentarzowymi między innymi: 20 zestawów multimedialnych, 10 drukarek laserowych, 3 drukarki atramentowe, 2 skanery, 3 aparaty cyfrowe, centrala - fax, 6 aparatów wewnętrznych, księgozbiór biblioteki, wyposażenia klasopracowni, wyposażenia gospodarcze.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
   – rejestr obecności pracowników szkoły
   – rejestr absencji pracowników szkoły
   – rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
   – rejestr pism przychodzących i wychodzących
   – rejestr wydanych zaświadczeń
   – rejestr wydanych legitymacji szkolnych
   – rejestr wydanych kart rowerowych
   – rejestr wydanych świadectw szkolnych
   – rejestr wydanych legitymacji służbowych
   – rejestr wydanych delegacji służbowych
   – rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
   – rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

Ewidencje:
   – księgi uczniów - księgi ewidencji dzieci
   – ewidencja uczniów spoza rejonu
   – ewidencja pieczęci
   – ewidencja majątku szkolnego

Archiwum:
   – akta kategorii B-50
       1) arkusze ocen
       2) listy płac
       3) akta osobowe (byłych pracowników szkoły)
   – akta kategorii B-25: plany pracy szkoły, sprawozdania GUS, z wizytacji szkoły, protokoły rady pedagog., protokoły Rady Rodziców, protokoły i zalecenia powizytacyjne.
   – akta kategorii B-10:  protokoły pokontrolne Sanepidu, sprawy dotyczące opieki nad uczniami, obowiązek szkolny, opieka higieniczno-lekarska itp.
   – akta kategorii B-5: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki świetlicy szkolnej, zaopatrzenie rzeczowe pracowników szkoły, nauczanie (indywidualne, z przyśpieszeniem. odroczeniem) itp., obowiązek szkolny, współdziałanie z urzędami i instytucjami, dokumenty księgowe.

 

Kontrole zewnętrzne

Rok 2014:

 1. Data: 14 – 19 lutego, instytucja kontrolująca: PIP Rzeszów, zakres: wybrane zagadnienia prawa pracy.

 2. Data: 17 marca, instytucja kontrolująca: SanEpid Rzeszów, zakres: kuchnia szkoły.

 3. Data: 20 marca – 8 czerwca, instytucja kontrolująca: ZUS Rzeszów, zakres: ubezpieczenia.

 4. Data: 28 maja, instytucja kontrolująca: KO Rzeszów, zakres: kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

 5. Data: 26 czerwca, instytucja kontrolująca: KO Rzeszów, zakres: wdrażanie podstawy programowej.

 6. Data: 12 sierpnia, instytucja kontrolująca: BK UM Rzeszów, zakres: informatyzacja placówki i udostępnianie informacji publicznej.

 7. Data: 26 sierpnia, instytucja kontrolująca: PSŚR Rzeszów, zakres: przegląd techniczny szkoły.

 8. Data: 17 października, instytucja kontrolująca: PPIS Rzeszów, zakres: wykonanie boisk.

 

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostepnionych w BIP

 

Ażeby uzyskać informację publiczną nieudostepną na tej stronie, należy wypełniony wniosek (wzór poniżej) wysłać:

    – drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp8.resman.pl lub

    – pocztą tradycyjną na adres: 35–225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2.

Odpowiedź na złożony wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym oraz o powodach opóźnienia i o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

  

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach 7.30 – 16.00 i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Data opracowania

8 sierpnia 2014 r.

 

Opracował

Krystyna Pieczonka wicedyrektor szkoły

 

Zatwierdził

Dariusz Kuźniar — dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Maria Jerzak

 

Osoba wytwarzajaca informację publiczną

Dariusz Kuźniar — dyrektor szkoły

 

 

Pliki do pobrania:
Statut.pdf (267,48 KB)
bilans.pdf (327,93 KB)
wniosekuip.pdf (156,19 KB)
ros.pdf (1,23 MB)
Opublikował(a): 27.02.2018 14:15, Maria Jerzak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym