Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 8


Siedziba

Adres 35-225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2
Telefon 017 748 23 30
Strona WWW www.sp8.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dariusz Kuźniar
Siedziba 35-225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2
Telefon 17 748 23 30
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Czas pracy nienormowany

 

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

 

Podstawa prawna

Protokół z dnia 31.08.1965 r. w sprawie odbioru końcowego budynku i przekazania do użytku Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Rzeszowie (z dnia 27 kwietnia 1970 r. znak KOS,-0141/303/70).

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty i uchwałami organu prowadzącego.

 

Finanse, majątek

1. Powierzchnia działki ogółem: 12.880 m kw.
    a) zabudowa 2.383 m kw.
    b) obszar zagospodarowany na boiska szkolne: 1.815 m kw.
    c) teren rekreacyjny do realizacji zadań ruchowych 950 m kw.
2. Dojścia komunikacyjne 7.732 m kw.
3. Powierzchnia użytkowa budynku 3.836 m kw.
4. Kubatura 17.583 m kw.
    - teren szkoły ogrodzony siatką.
Pozostały majątek komunalny zgodnie z księgami inwentarzowymi między innymi: 20 zestawów multimedialnych, 10 drukarek laserowych, 3 drukarki atramentowe, 2 skanery, 3 aparaty cyfrowe, centrala - fax, 6 aparatów wewnętrznych, księgozbiór biblioteki, wyposażenia klasopracowni, wyposażenia gospodarcze.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- rejestr obecności pracowników szkoły
- rejestr absencji pracowników szkoły
- rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
- rejestr pism przychodzących i wychodzących
- rejestr wydanych zaświadczeń
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych
- rejestr wydanych kart rowerowych
- rejestr wydanych świadectw szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji służbowych
- rejestr wydanych delegacji służbowych
- rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
- rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

Ewidencje:
- księgi uczniów - księgi ewidencji dzieci
- ewidencja uczniów spoza rejonu
- ewidencja pieczęci
- ewidencja majątku szkolnego

Archiwum:
- akta kategorii B-50
1) arkusze ocen
2) listy płac
3) akta osobowe (byłych pracowników szkoły)
- akta kategorii B-25: plany pracy szkoły, sprawozdania GUS, z wizytacji szkoły, protokoły rady pedagog., protokoły Rady Rodziców, protokoły i zalecenia powizytacyjne.
- akta kategorii B-10:  protokoły pokontrolne Sanepidu, sprawy dotyczące opieki nad uczniami, obowiązek szkolny, opieka higieniczno-lekarska itp.
- akta kategorii B-5: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki świetlicy szkolnej, zaopatrzenie rzeczowe pracowników szkoły, nauczanie (indywidualne, z przyśpieszeniem. odroczeniem) itp., obowiązek szkolny, współdziałanie z urzędami i instytucjami, dokumenty księgowe.

 

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostepnionych w BIP

 

Ażeby uzyskać informację publiczną nieudostepny wypełniony wniosek (wzór poniżej) wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp8.resman.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: 35-225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

  

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

Data opracowania

8 sierpnia 2014 r.

 

Osoba wytwarzajaca informację publiczną

Dariusz Kuźniar — dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
Statut.pdf (267,48 KB)
bilans.pdf (327,93 KB)
wniosekuip.pdf (156,19 KB)
Opublikował(a): 27.02.2018 14:15, Maria Jerzak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym