Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego


Siedziba

Adres 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

Telefon / fax

17 85 20 943
Strona WWW www.zsku.rzeszow.pl
E-mail

sekretariat@zsku.resman.pl

Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bogdan Rączy
Siedziba 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4
Telefon 17 85 20 943
E-mail

sekretariat@zsku.resman.pl

Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 68, poz. 329 z poźn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala (Uchwała nr XXIV/99/2004), co następuje: Tworzy się Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:
1. X Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 12
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11
4. Liceum Profilowane Nr XII
5. Technikum Uzupełniające Nr 5
6. Szkoła Policealne Nr 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 oraz art. art. 62 ust. 1i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 68, poz. 329 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Rada Miasta Rzeszowa uchwala (Uchwała nr XXIV/100/2004), co następuje: Z dniem 1 wrześnie 2004 r. włącza się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą szkoły:
- Szkoły dla Dorosłych Wieczorowe: Uzupełniające Technikum Budowlane, Uzupełniające Technikum Mechaniczne, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum dla Dorosłych,
- Szkoły dla Dorosłych Zaoczne: Uzupełniające Technikum Gospodarcze, Uzupełniające Technikum Mechaniczne, Uzupełniające Technikum Elektryczne, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane.

 

Zmiany organizacyjne szkoły na podstawie uchwały Rady Miasta

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:

1. X Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 12
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11
4. Gimnazjum nr 16
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego

  • Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych
  • Szkoła Policealna dla dorosłych
  • Gimnazjum dla dorosłych
  • Technikum dla dorosłych
  • Uzupełniające Technikum dla dorosłych

6. Internat wraz stołówką szkolną

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2007 Pobierz
Bilans za rok 2008

Pobierz

 
Bilans za rok 2009

Pobierz

 
Bilans za rok 2010

Pobierz

 
Bilans za rok 2011

Pobierz

 
Bilans za rok 2012 Pobierz  
Bilans za rok 2013 Pobierz  
Bilans za rok 2014    

 

 

Zadania

Zadaniem Zespołu jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

- Szkoły młodzieżowe - Statut ZSKU §34-40

- Szkoły dla dorosłych - Statut ZSKU §129-130

 

Tryb działania

Dyrektor:
- kompetencje dyrektora ZSKU
- przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
- przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy nauczycieli i pracowników,
- wydaje zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,

Sekretariat:
- wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji szkolnych świadectw oraz odpisów arkuszy ocen,
- wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów,
Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

Kadry:
- rejestr pracowników
- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu (pracownikom)
- rejestr zwolnionych pracowników
- rejestr legitymacji służbowych

Archiwum:
Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja archiwizacyjną

Księgowość:
Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.
Prowadzony jest rejestr wydawanych zaświadczeń i innych druków ścisłego zarachowania oraz numeruje się podejmowane decyzje.

 

Sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w administracji szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, duplikaty świadectw wydawane są na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

Finanse, majątek

1. Budynek szkoły
2. Budynek internatu
3. Budynek stołówki
4. Garaże
5. Sala gimnastyczna
6. Pracowania żywienia zbiorowego
7. Osłony śmietników - 2 szt.
8. Boisko sportowe
9. Plac rekreacyjny
10. Oświetlenia terenu
11. Tereny zielone
12. Drogi kołowe
13. Chodnik z kostką brukową
14. Boisko sportowe asfaltowe
15. Sieć komputerowa
16. Samochód dostawczy Polonez Truck
17. Komputery - 109 szt.
18. Faks - 1 szt.

  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Kontrole

 

Okres kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli

 15-18.09.2015r.

25.09.2015r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podk.Państ.Woj. Insp. Sanit. w Rzeszowie

 Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej w ZSZ, Technikum i LO w zakresie wymagań: uczniowie są aktywni , promowanie jest wartością edukacj.

Kontrola sanitarna pomieszczeń szkoły. Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w stołówce szkolnej.

 

 

Udostępnienie informacji publicznej

  1. Regulamin
  2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  3. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

Data opracowania

26.10.2009 r., 12.10. 2010r., 8.09.2011r., 04.09.2012r., 15.01.2013r., 15.09.2013r., 3.03.2014r., 14.05.2014r., 5.09.2014r., 28.05.2015r., 05.10.2015r.

 

Opracowanie

Maciej Dziedzic, Barbara Kubicka

 

Zatwierdzenie

Bogdan Rączy

Opublikował(a): 03.11.2015 10:38, Barbara Kubicka
Wytworzył(a): 05.02.2009 14:13, Bogdan Rączy
Drukuj Poleć znajomym