Wersja Archiwalna

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba :

Adres:ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681201
Telefon:(0 17) 86 36 287, 86 35 433
Fax:(0 17) 86 35 433
E-Mail:

dpsrz@pro.onet.pl

Godziny pracy:7:30 – 15:30

 

Dyrektor :

Imię i nazwisko:Wiesław Wołoszyn
Siedziba:35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon:(017) 86 36 287, 86 35 433
E-Mail:dpsrz@pro.onet.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2005 r.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

 

Struktura organizacyjna i regulamin :

Struktura organizacyjnaPDFpobierz
Regulamin organizacyjnyPDFpobierz

 

 

Statut :

SatutPDFpobierz

Uchwała  Nr XII/174/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa z dnia  24 kwietnia 2007 r.

PDFpobierz

 

Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Sucharskiego 1 :

 1. Do w/w Domu ma prawo być skierowana osoba , która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku ,choroby , niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Do dps kieruje się na podstawie:
- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkiwanie lub pobyt w dniu jej kierowania osoby ubiegającej się,
- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej , zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przez rodzinę lub gminę).
3. Ponadto do wniosku dołącza się:
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o pobieraniu renty-emerytury
-
pisemną zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub organ wypłacający rentę lub emeryturę
- oświadczenia o wysokości dochodów osoby ubiegającej się ,małżonka , zstępnych przed wstępnymi zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
4. W przypadku gdy do dps kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu , wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia     dokumentów , o których jest mowa w punkcie nr 3 .Dokumenty te powinny być skompletowane do 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu.
5. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu , a jeżeli dps znajduje się poza terenem działania w/w ośrodka pomocy społecznej – komplet dokumentów ośrodek przekazuje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6.  W nagłych przypadkach skierowanie i umieszczenia w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów . Stosowną dokumentację kompletuje się w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia . 
7. Osobę ubiegającą się o zamieszkanie w dps kieruje się na czas nieokreślony , chyba ,że wystąpi ona lub jej opiekun prawny o skierowanie na czas określony.
8. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania :
- mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu netto wraz z dodatkiem lub zasiłkiem pielęgnacyjnym jeżeli takowy pobiera
- małżonek , zstępni przed wstępnymi (dzieci , rodzice ) na podstawie umowy cywilno – prawnej
- gmina , z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

 

Opublikował(a): 13.10.2009 09:54, Dyr.
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym