Wersja Archiwalna

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba :

Adres:ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681201
Telefon:(0 17) 86 36 287, 86 35 433
Fax:(0 17) 86 35 433
E-Mail:

dpsrz@pro.onet.pl

Godziny pracy:7:30 – 15:30

 

Dyrektor :

Imię i nazwisko:Wiesław Wołoszyn
Siedziba:35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon:(017) 86 36 287, 86 35 433
E-Mail:dpsrz@pro.onet.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2005 r.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

 

Struktura organizacyjna i regulamin :

Struktura organizacyjnaPDFpobierz
Regulamin organizacyjnyPDFpobierz

 

 

Statut :

SatutPDFpobierz

Uchwała  Nr XII/174/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa z dnia  24 kwietnia 2007 r.

PDFpobierz

 

Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Sucharskiego 1 :

 1. Do w/w Domu ma prawo być skierowana osoba , która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku ,choroby , niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Do dps kieruje się na podstawie:
- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkiwanie lub pobyt w dniu jej kierowania osoby ubiegającej się,
- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej , zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przez rodzinę lub gminę).
3. Ponadto do wniosku dołącza się:
decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o pobieraniu renty-emerytury
-
pisemną zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub organ wypłacający rentę lub emeryturę
- oświadczenia o wysokości dochodów osoby ubiegającej się ,małżonka , zstępnych przed wstępnymi zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
4. W przypadku gdy do dps kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu , wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia     dokumentów , o których jest mowa w punkcie nr 3 .Dokumenty te powinny być skompletowane do 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu.
5. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu , a jeżeli dps znajduje się poza terenem działania w/w ośrodka pomocy społecznej – komplet dokumentów ośrodek przekazuje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6.  W nagłych przypadkach skierowanie i umieszczenia w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów . Stosowną dokumentację kompletuje się w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia . 
7. Osobę ubiegającą się o zamieszkanie w dps kieruje się na czas nieokreślony , chyba ,że wystąpi ona lub jej opiekun prawny o skierowanie na czas określony.
8. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania :
mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu netto wraz z dodatkiem lub zasiłkiem pielęgnacyjnym jeżeli takowy pobiera
małżonek , zstępni przed wstępnymi (dzieci , rodzice ) na podstawie umowy cywilno – prawnej
- gmina , z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do ustawy.
 
*Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(DU Nr 64/2004 poz.593 z późn.zmianami) oraz Roz.Min.Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (DU Nr 217/2005)

 

Budżet i bilans


 

 

 

Budżet 2003r.PDFpobierz
Budżet 2004 r.PDFpobierz
Budżet 2005 r. PDFpobierz
Budżet 2006 r.PDFpobierz
Budżet 2007 r.PDFpobierz
Budżet 2008 r.PDFpobierz
Budżet 2009 r.PDFpobierz
Bilans 2003 r.PDFpobierz
Bilans 2004 r.PDFpobierz
Bilans 2005 r.PDFpobierz
Bilans 2006 r.PDFpobierz
Bilans 2008 r.PDFpobierz
Opublikował(a): 13.10.2009 09:53, Dyr.
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym