Wersja Archiwalna

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba
Adres: ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681201
Telefon: (0 17) 86 36 287, 86 35 433
Fax: (0 17) 86 35 433
E-Mail: dpsrz@pro.onet.pl
Godziny pracy: 730 – 1530
Dyrektor
Imię i nazwisko: Wiesław Wołoszyn
Siedziba: 35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon: (017) 86 36 287, 86 35 433
E-Mail: dpsrz@pro.onet.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2005 r.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.

 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

Godziny pracy: 730 – 1530
Struktura organizacyjna i regulamin

Struktura organizacyjnaPDFpobierz
Regulamin organizacyjnyPDFpobierz

Statut
 
SatutPDFpobierz
Uchwała  Nr XII/174/2007
Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia  24 kwietnia 2007 r.
PDFpobierz
 
Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Sucharskiego 1
 1. Do w/w Domu ma prawo być skierowana osoba , która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku ,choroby , niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Do dps kieruje się na podstawie:
  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkiwanie lub pobyt w dniu jej kierowania osoby ubiegającej się,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej , zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przez rodzinę lub gminę).
3. Ponadto do wniosku dołącza się:
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o pobieraniu renty-emerytury
  • pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt 
  • pisemną zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub organ wypłacający rentę lub emeryturę
  • oświadczenia o wysokości dochodów osoby ubiegającej się ,małżonka , zstępnych przed wstępnymi zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
4. W przypadku gdy do dps kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu , wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia dokumentów , o których jest mowa w punkcie nr 3 .Dokumenty te powinny być skompletowane do 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu.

5. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu , a jeżeli dps znajduje się poza terenem działania w/w ośrodka pomocy społecznej – komplet dokumentów ośrodek przekazuje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6. W nagłych przypadkach skierowanie i umieszczenia w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów . Stosowną dokumentację kompletuje się w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia .  
 7. Osobę ubiegającą się o zamieszkanie w dps kieruje się na czas  
nieokreślony , chyba ,że wystąpi ona lub jej opiekun prawny o skierowanie na czas określony.
8. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania :
  • mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu netto wraz z dodatkiem lub zasiłkiem pielęgnacyjnym jeżeli takowy pobier 
  • małżonek , zstępni przed wstępnymi (dzieci , rodzice ) na podstawie umowy cywilno – prawnej 
  • gmina , z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.
Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do ustawy.

*Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(DU Nr 64/2004 poz.593 z późn.zmianami) oraz Roz.Min.Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (DU Nr 217/2005)


 
Budżet i bilans

Budżet 2003r.

PDFpobierz

Budżet 2004 r.

PDFpobierz

Budżet 2005 r.

PDFpobierz

Budżet 2006 r.

PDFpobierz
Budżet 2007 r.PDFpobierz
Budżet 2008 r.PDFpobierz
Budżet 2009 r.PDFpobierz

Bilans 2003 r.

PDFpobierz 

Bilans 2004 r.

PDFpobierz

Bilans 2005 r.

PDFpobierz
Bilans 2006 r.PDFpobierz
Bilans 2008 r.PDFpobierz
Wysokość opłat
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U nr 64 poz.593z 2004r.):
,,...art.60 .1.Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca :
1)    w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym-ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2)    w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym- ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3)    w regionalnym domu pomocy społecznej- ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art.61.1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70%swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70%tego dochodu;
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
a)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
b)    w przypadku osoby w rodzinie , jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż
      250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu                                        pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie;
     3)    gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
            między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            przez osoby , o których mowa w pkt 1 i 2.
3.W przypadku niewywiązywania się osób , o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , z obowiązku opłaty
za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
na ten cel wydatków.
4.Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej , stanowiący podstawę naliczania opłaty , zmniejsza się o 50%kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości
kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach. ...”
 
Średni  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2009 wynosi - 2.449,00zł
Tryb działania
DPS działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.), statut uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 1999 r. i 31 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujące kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:
·         postępowania w przypadku przyjęcia na mieszkańca domu
·         postępowania w przypadku śmierci mieszkańca domu
·         postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
·         dotycząca nieobecności mieszkańca
·         dotycząca zasad wybierania przez mieszkańców pracownika pierwszego kontaktu
·         dotycząca żywienia mieszkańców
·         postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
·         postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca w DPS
·         dotycząca rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami
·         zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
·         postępowania personelu DPS na okoliczność wypadku mieszkańca
·         postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym
·         dotyczące odwiedzin mieszkańców przez rodziną i znajomych
·         dotycząca palenia tytoniu i spożywania alkoholu
·         dotyczące samorządu mieszkańców
·         podawania leków
·         obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami DPS
·         dotycząca skarg mieszkańców
·         dotycząca utrzymania czystości
·         dotycząca udzielania pomocy psychologicznej mieszkańcom
·         dotycząca higieny osobistej mieszkańców
·         dotycząca pracowników pierwszego kontaktu
·         wchodzenia do pokojów mieszkalnych i zabezpieczenia ich podczas nieobecności mieszkańców
·         dotycząca prowadzenia szkoleń w DPS
·         postępowania na wypadek włamania
·         dotycząca BHP i Ppoż.
·         praktyk uczniowskich i studenckich
·         zatrudniania pracowników
·         zabezpieczenia terenu Domu w godzinach nocnych
·         postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej
         ·        postępowania na wypadek pożaru w DPS 
Majątek
Stan na dzień 31.12.2006 – wartość netto
Środki trwałe                                               -   3.062.128,16zł
w tym:
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej     -   2.733.342,06zł
- urządzenia techniczne i maszyny                  -       222.900,10zł
- inne środki transportu                                       - 105.886,00zł
Zadania
Świadczenie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Rejestry, ewidencje, archiwa

Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr: mieszkańców, pracowników, ich teczki osobowe oraz składnicę akt.

Opublikował(a): 13.10.2009 09:13, Dyr.
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym