Wersja Archiwalna

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba :

Adres:ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681201
Telefon:(17) 86 36 287, 86 35 433
Fax:(17) 86 35 433
  
Strona wwwhttp://www.dps-rzeszow.pl
E-Mail:

dpsrz@pro.onet.pl

Godziny pracy:7:30 – 15:30

 

Dyrektor :

Imię nazwisko:Wiesław Wołoszyn
Siedziba:35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon:(17) 86 36 287, 86 35 433
E-Mail:dpsrz@pro.onet.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2005 r.(kliknij aby pobrać)

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
 

Dyrektor DPS ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności. Należy do niego w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

b) nadzór nad majątkiem DPS,

c) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

d) przedkładanie Prezydentowi Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

e) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

f) nadzór nad zespołem pracowniczym,

g) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

i) współpraca ze związkami zawodowymi,

j) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

k) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,


 

Struktura organizacyjna i regulamin :

Struktura organizacyjnaPDFpobierz
Regulamin organizacyjnyPDFpobierz

Dom jest jednostką budżetową Gminy - Miasta Rzeszów, miasta na prawach powiatu, bezpośrednio podporządkowaną Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Integralną częścią Domu jest filia DPS przy ul.Łabędziej 9 i Ośrodek Wsparcia działający przy ul.mjr H.Sucharskiego 1

 

Statut :

StatutPDFpobierz

Uchwała  Nr XII/174/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa z dnia  24 kwietnia 2007 r.

PDFpobierz

 

Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Sucharskiego 1 :

 1. Do w/w Domu ma prawo być skierowana osoba , która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku ,choroby , niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Do dps kieruje się na podstawie:
- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkiwanie lub pobyt w dniu jej kierowania osoby ubiegającej się,
- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej , zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przez rodzinę lub gminę).
3. Ponadto do wniosku dołącza się:
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o pobieraniu renty-emerytury
-
pisemną zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub organ wypłacający rentę lub emeryturę
- oświadczenia o wysokości dochodów osoby ubiegającej się ,małżonka , zstępnych przed wstępnymi zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
4. W przypadku gdy do dps kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu , wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia     dokumentów , o których jest mowa w punkcie nr 3 .Dokumenty te powinny być skompletowane do 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu.
5. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu , a jeżeli dps znajduje się poza terenem działania w/w ośrodka pomocy społecznej – komplet dokumentów ośrodek przekazuje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6.  W nagłych przypadkach skierowanie i umieszczenia w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów . Stosowną dokumentację kompletuje się w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia . 
7. Osobę ubiegającą się o zamieszkanie w dps kieruje się na czas nieokreślony , chyba ,że wystąpi ona lub jej opiekun prawny o skierowanie na czas określony.
8. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania :
- mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu netto wraz z dodatkiem lub zasiłkiem pielęgnacyjnym jeżeli takowy pobiera
- małżonek , zstępni przed wstępnymi (dzieci , rodzice ) na podstawie umowy cywilno – prawnej
- gmina , z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

  

Budżet i bilans :

Budżet 2003r.PDFpobierz
Budżet 2004r.PDFpobierz
Budżet 2005r.PDFpobierz
Budżet 2006r.PDFpobierz
Budżet 2007r.PDFpobierz
Budżet 2008r.PDFpobierz
Budżet 2009r.PDFpobierz
Budżet 2010r.PDFpobierz
Budżet 2011r.PDFpobierz
Budżet 2012r.PDF

pobierz

pobierz

pobierz

Pobierz

Budźet 2013 r.PDF

pobierz

pobierz

pobierz

 pobierz

Bilans 2003 r.PDFpobierz
Bilans 2004 r.PDFpobierz
Bilans 2005 r.PDFpobierz
Bilans 2006 r.PDFpobierz
Bilans 2008 r.PDFpobierz
Bilans 2009 r.PDFpobierz
Bilans 2010 r.PDFpobierz
Bilans 2011 r.PDFpobierz
Bilans 2012 r.PDF

pobierz

pobierz

 

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Wykaz przeprowadzonych kontroli :

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

 

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

09.03.2010r

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

17.03.2010r.

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

15.07.2010r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

26.08.2010r.

Protokół kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

26.11.2010r.

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

22.02.2011r.

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

14.03.2011r

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie27.05.2011r

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

08.07.2011r.

 

Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie11.09.2011r.Protokół pobrania próbek wody

Wydział Polityki Społecznej  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

22.09.2011r.

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

02.12.2011-14.12.2011r.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

12.03.2012r.

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie

 

26.03.2012-23.04.2012r.

Jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim w okresie 2009-2011r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.05.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

12.04.2012r.

Kontrola dotycząca warunków produkcji i obrotu żywnością

Protokół kontroli

Urząd Miasta Rzeszowa

 

02.05.2012r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.05.2012r.

Protokół kontroli interwencyjnej

Odpowiedź na wyniki kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

31.05.2012r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

 

06.09.2012r

Protokół kontroli interwencyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

11.03.2013r.

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.03.2013r.

Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie22.03.2013r.Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

03.04.2013r.

 

Urząd Miasta Rzeszowa

21.05.2013-14.06.2013

Wywiązywanie sie z obowiązku udostepniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, określonego w ustawie o dostepie do informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

 

07.06.2013r.

Kontrola gospodarki konta sum depozytowych od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
13.06.2013r.
Kontrola doraźna
 Urząd Miasta Rzeszowa 26.07-29.08.2013Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki

Wysokość opłat :

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U nr 64 poz.593 z 2004r.):art.60.

1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca :
1)    w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym-ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2)    w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym- ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3)    w regionalnym domu pomocy społecznej- ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art.61.1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70%tego dochodu;
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
a)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
b)    w przypadku osoby w rodzinie , jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3)    gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a wnoszonymi opłatami przez osoby , o których mowa w pkt 1 i 2.
3.W przypadku niewywiązywania się osób , o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
4.Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej , stanowiący podstawę naliczania opłaty , zmniejsza się o 50%kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach. ...”
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2013 wynosi - 2.969,00 zł

ZARZĄDZENIE NR VI/898/2013 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 6 marca 2013r.

 

Tryb działania :

DPS działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.), statut uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. i 31 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujące kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- postępowania w przypadku przyjęcia na mieszkańca domu
- postępowania w przypadku śmierci mieszkańca domu
- postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
- dotycząca nieobecności mieszkańca
- dotycząca zasad wybierania przez mieszkańców pracownika pierwszego kontaktu
- dotycząca żywienia mieszkańców
- postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
- postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca w DPS
- dotycząca rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami
- zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
- postępowania personelu DPS na okoliczność wypadku mieszkańca
- postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym
- dotyczące odwiedzin mieszkańców przez rodziną i znajomych
- dotycząca palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- dotyczące samorządu mieszkańców
- podawania leków
- obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami DPS
- dotycząca skarg mieszkańców
- dotycząca utrzymania czystości
- dotycząca udzielania pomocy psychologicznej mieszkańcom
- dotycząca higieny osobistej mieszkańców
- dotycząca pracowników pierwszego kontaktu
- wchodzenia do pokojów mieszkalnych i zabezpieczenia ich podczas nieobecności mieszkańców
- dotycząca prowadzenia szkoleń w DPS
- postępowania na wypadek włamania
- dotycząca BHP i Ppoż.
- praktyk uczniowskich i studenckich
- zatrudniania pracowników
- zabezpieczenia terenu Domu w godzinach nocnych
- postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej
- postępowania na wypadek pożaru w DPS

  Majątek :

Stan na dzień 31.12.2012 – wartość netto

Środki trwałe
                                
6.596.738,25zł

w tym:

 
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej     6.431.563,79zł
- urządzenia techniczne i maszyny                  141.274,66zł
- inne środki transportu                                       23.899,80zł

 

Zadania :

Świadczenie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa  :

1. Składnica akt
Miejsce prowadzenia składnicy:
DPS, ul. Sucharskiego 1
Sposób i zasady udostępniania:
Ze względu na  to , że  składnica akt zawiera dane osobowe pracowników i mieszkańców oraz
dokumentację księgową  informacje w niej zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione (ustawa z dnia 29  sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych Dz. U 2002r. Nr 101poz 926/.

2. Rejestr dotyczący spraw mieszkańców
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 124
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

3. Rejestr dotyczący spraw pracowniczych
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 23
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

4. Rejestr spraw bieżących
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1pok. Nr.119
Sposób i zasady udostępniania:
Rejest  zawiera informacje o załatwianych w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie sprawach.
Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane , ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych Dz. U 2002r. Nr 101poz 926/.

5.Rejestr skarg i wniosków
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr  21
Sposób i zasady udostępniania:
Rejestr  zawiera  informacje o załatwianych w DPS skargach i wnioskach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób skarżących się bądź wnioskodawców ,informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Dz. U 2002r. Nr 101poz 926/.

Opublikował(a): 30.08.2013 14:19, Ewa Kołodziej
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym